משניות מסכת שבת פרק יג

פרק יג משניות ד - ז

הרב ינון קליין שליט"א

   משנה מסכת שבת פרק יג


  משנה ד
  שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטווה כמלא רוחב הסיט כפול והאורג שני חוטין שיעורו כמלא הסיט.

   
  משנה ה
  ר' יהודה אומר הצד צפור למגדל וצבי לבית חייב וחכמים אומרים צפור למגדל וצבי לבית ולחצר ולביברין רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוין זה הכלל מחוסר צידה פטור ושאינו מחוסר צידה חייב.


  משנה ו
  צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב נעלו שנים פטורין לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבין ורבי שמעון פוטר.


  משנה ז
  ישב האחד על הפתח ולא מלאהו ישב השני ומלאהו השני חייב ישב הראשון על הפתח ומלאהו ובא השני וישב בצדו אף על פי שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני פטור הא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו.

   

  לשיעור הקודם           לשיעור הבא
תגיות: מסכת שבת, משניות שבת, צד, טווה, מלבן, מנפץ, צובע, שניים שעשאוה, צד ציפור, צד צבי, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, גבעת אסף,