משניות מסכת שבת פרק ד

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת שבת פרק ד


  משנה א
  במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין לא בגפת ולא בזבל לא במלח ולא בסיד ולא בחול בין לחים בין יבשים לא בתבן ולא בזגים ולא במוכים ולא בעשבים בזמן שהן לחים אבל טומנין בהן כשהן יבשין טומנין בכסות ובפירות בכנפי יונה ובנסורת של חרשים ובנעורת של פשתן דקה ר' יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה.

   
  משנה ב
  טומנין בשלחין ומטלטלין אותן בגיזי צמר ואין מטלטלין אותן כיצד הוא עושה נוטל את הכסוי והן נופלות רבי אלעזר בן עזריה אומר קופה מטה על צדה ונוטל שמא יטול ואינו יכול להחזיר וחכמים אומרים נוטל ומחזיר לא כסהו מבעוד יום לא יכסנו משתחשך כסהו ונתגלה מותר לכסותו ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכר או תחת הכסת.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: הטמנה, מוקצה, גזירה לגזירה, בית מדרש הלכתא, הרב ינון קליין, כולל גבעת אסף, כנפי יונה, אלישע בעל כנפיים,