משניות מסכת שבת פרק ג

משניות ה - ו

הרב ינון קליין שליט"א

   משנה מסכת שבת פרק ג


  משנה ה
  המיחם שפינהו לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי רבי יהודה אומר לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר.


  משנה ו
  אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן ואם נותנו מבעוד יום מותר ואין ניאותין ממנו לפי שאינו מן המוכן מטלטלין נר חדש אבל לא ישן ר' שמעון אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבת נותנין כלי תחת הנר לקבל נצוצות ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה. 

    

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: מסכת שבת, עירוי, בישול, מוקצה, ביטול כלי מהיכנו, ביתמדרש הלכתא, הרב ינון קליין, טלטול נרות, ,