משניות מסכת שבת

פרק א משניות ז - ט

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת שבת פרק א


  משנה ז
  בית שמאי אומרים אין מוכרין לעובד כוכבים ואין טוענין עמו ואין מגביהין עליו אלא כדי שיגיע למקום קרוב ובית הלל מתירין.

  משנה ח
  בית שמאי אומרים אין נותנין עורות לעבדן ולא כלים לכובס עובד כוכבים אלא כדי שיעשו מבעוד יום ובכולן בית הלל מתירין עם השמש.

   
  משנה ט
  אמר רבן שמעון בן גמליאל נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין כלי לבן לכובס עובד כוכבים שלשה ימים קודם לשבת ושוין אלו ואלו שטוענים קורות בית הבד ועגולי הגת.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: מלאכת גוי עבור יהודי, סימן רנב, משניות מסכת שבת, לעשות כבית שמאי נגד בית הלל, רבי טרפון, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, כולל תורת חיים גבעת אסף,