משניות מסכת סוכה

פרק ג משניות ט - יא

הרב ינון קליין שליט"א

    משנה מסכת סוכה פרק ג

  משנה ט
  והיכן היו מנענעין בהודו לה' תחלה וסוף ובאנא השם הושיעה נא דברי בית הלל ובית שמאי אומרים אף באנא ה' הצליחה נא אמר רבי עקיבא צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע שכל העם היו מנענעין את לולביהן והן לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה נא מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול לכשיכנס לביתו יטול על שלחנו לא נטל שחרית יטול בין הערבים שכל היום כשר ללולב.


  משנה י
  מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהן מה שהן אומרין ותהי לו מאירה אם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה.


  משנה יא
  מקום שנהגו לכפול יכפול לפשוט יפשוט לברך אחריו יברך אחריו הכל כמנהג המדינה: הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית. 

    

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: נענוע הלולב, ארבעת המינים, הלל בסוכות, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף,