משניות מסכת שבת פרק יג

משניות א - ג

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יג


  משנה א
  רבי אליעזר אומר האורג שלשה חוטין בתחלה ואחת על האריג חייב וחכמים אומרים בין בתחלה בין בסוף שיעורו שני חוטין.

   
  משנה ב
  העושה שתי בתי נירין בנירין בקירוס בנפה בכברה ובסל חייב והתופר שתי תפירות והקורע על מנת לתפור שתי תפירות.


  משנה ג
  הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלין פטורין והמקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקן.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: שתי בתי נירין, מלאכת אורג, נול, קרוס, קורע בחמתו, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, משניות מסכת שבת, הרב ינון קליין, גבעת אסף, בית מדרש הלכתא,