משניות מסכת שבת פרק ה

משניות ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

   משנה מסכת שבת פרק ה


  משנה ג
  ובמה אינה יוצאה לא יצא גמל במטוטלת לא עקוד ולא רגול וכן שאר כל הבהמות לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך ובלבד שלא יכרוך.

  משנה ד
  אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק ולא בסולם שבצוארו ולא ברצועה שברגלו ואין התרנגולין יוצאין בחוטין ולא ברצועות שברגליהם ואין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן ואין הרחלים יוצאות חנונות ואין העגל יוצא בגימון ולא פרה בעור הקופר ולא ברצועה שבין קרניה פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים.

   

   

  לשיעור הקודם           לשיעור הבא
תגיות: משניות, מוקצה, ביטול כלי מהיכנו, הרב ינון קליין, ביתמדרש הלכתא, כולל גבעת אסף,