משניות מסכת שבת פרק ג

משניות ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ג


  משנה ג
  אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל ולא יפקיענה בסודרין ורבי יוסי מתיר ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה.

   

  משנה ד
  מעשה שעשו אנשי טבריא והביאו סלון של צונן לתוך אמה של חמין אמרו להן חכמים אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת אסורין ברחיצה ובשתיה ביום טוב כחמין שהוחמו ביום טוב אסורים ברחיצה ומותרין בשתיה מוליאר הגרוף שותין הימנו בשבת אנטיכי אף על פי שגרופה אין שותין ממנה.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: אנשי טבריה, תולדות חמה, תולדות אור, בישול בחמה, יפקיענו, יבקיענו, מוליאר, אנטיכי, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף, הרב ינון קליין,