משניות מסכת שבת פרק ב

משניות ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת שבת פרק ב

  משנה ג
  כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן וכל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן פתילת הבגד שקפלה ולא הבהבה רבי אליעזר אומר טמאה ואין מדליקין בה רבי עקיבא אומר טהורה ומדליקין בה.

   
  משנה ד
  לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר בשביל שתהא מנטפת אפילו הוא של חרס ורבי יהודה מתיר אבל אם חברה היוצר מתחלה מותר מפני שהוא כלי אחד לא ימלא אדם את הקערה שמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהא שואבת ורבי יהודה מתיר. 

   

  לשיעור הקודם         לשיעור הבא
תגיות: משנה, מסכת שבת, נרות, נר שבת, מסתפק מהשמן, מכבה, בית מדרש הלכתא, במה מדליקין, הרב ינון קליין,