חיטה שנפלה למים

סי' תסז סע' א

הרב גיורא ברנר שליט"א