תחפושות ולימוד תורה בפורים

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. המנהג להתחפש בפורים, לא מתיר את איסור 'לא ילבש'- לכן אסור לגבר ללבוש בגדי אשה ולהפך לשם תחפושת.

  ב. לילדים קטנים- יש מתירים מתחת גיל חינוך ויש שהחמירו אפילו בתינוקות.

  ג. צריך ללמוד תורה ביום פורים כמו בכל יום אחר- לדעת המשנה ברורה צריך להתחיל הלכות פסח.

   

  א. תחפושת אישה לגבר ולהיפך.

  אחד מהמנהגים המפורסמים ביותר בפורים הוא המנהג להתחפש. מנהג זה הובא ברמ"א וכבר לפניו נהגו בו.

  הרבה טעמים נאמרו למנהג זה, ביניהם:

  -לזכר פחד היהודים שנפל על הגויים בזמן מרדכי, ובגללו היו "מתייהדים".

  - על שם שדרשו חז"ל "אסתר מן התורה, מניין? ואנכי הסתר אסתיר". מכאן רמז להסתרת פנים ביום אסתר.

  ועוד טעמים רבים ומעניינים1.

  מנהג זה מעורר שאלה הלכתית מעניינת. ידוע שיש איסור דאורייתא לגבר ללבוש בגדי אשה ולהיפך2. האם לצורך תחפושת בפורים הדבר מותר?

  לדעת רמ"א מותר ויש לזה שלשה טעמים: מנהג המקום, אין כוונת המתחפש להתייפות ושמחת פורים3.

  לעומת זאת הב"ח4 , הט"ז, הכנסת הגדולה והשל"ה הקדוש5- אוסרים.

  ולדעת הפרי מגדים מותר באופן שכל הבגדים הם של איש ושינה רק מלבוש אחד לשל אשה וניכר הדבר6.

  למעשה- העלו הפוסקים להחמיר. ויש שכתבו להחמיר בזה גם לקטנים מעל גיל חינוך ויש אומרים אפילו קודם גיל חינוך7.

   

  ב. לימוד תורה בפורים.

  במגילה אנו קוראים: "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"8.

  חז"ל דרשו על פסוק זה- "אמר רב יהודה, אורה זו תורה" ופירש רש"י הקדוש שמאחר והמן הרשע גזר על ישראל שלא יעסקו בתורה, אחר מפלתו שוב הייתה להם 'אורה זו תורה'9.

  מזה סמכו רבותינו שיש להשתדל וללמוד תורה גם בפורים, למרות מצוות היום והטרדה הרבה. וכפי שפסק רמ"א, "טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה, וסמך לדבר: ליהודים היתה אורה ושמחה ודרשינן אורה, זו תורה"10.

  בכף החיים הביא שיש ללמוד לפני הסעודה משניות מסכת שקלים ואחרי הסעודה משניות מסכת מגילה11.

  ולדעת המשנה ברורה יש להתחיל ללמוד הלכות פסח ביום פורים, לפי 'ששואלים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום'12.תגיות: תחפושות, לא ילבש, האם מותר לגבר להתחפש לאשה?, לימוד תורה בפורים, שלשים יום קודם פסח, הלכות פסח, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף,