משניות מסכת שבת פרק ט

משניות ה - ז

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ט


  משנה ה
  המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה תבלין כדי לתבל ביצה קלה ומצטרפין זה עם זה קליפי אגוזים קליפי רמונים אסטיס ופואה כדי לצבוע בהן בגד קטן בסבכה מי רגלים נתר ובורית קמוניא ואשלג כדי לכבס בהן בגד קטן בסבכה רבי יהודה אומר כדי להעביר על הכתם.


  משנה ו
  פלפלת כל שהוא ועטרן כל שהוא מיני בשמים ומיני מתכות כל שהן מאבני המזבח ומעפר המזבח מקק ספרים ומקק מטפחותיהם כל שהוא שמצניעין אותן לגונזן רבי יהודה אומר אף המוציא ממשמשי עבודת כוכבים כל שהוא שנאמר (דברים יג) לא ידבק בידך מאומה מן החרם.


  משנה ז
  המוציא קופת הרוכלין אף על פי שיש בה מינין הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת זרעוני גינה פחות מכגרוגרת רבי יהודה בן בתירא אומר חמשה זרע קשואין שנים זרע דלועין שנים זרע פול המצרי שנים חגב חי טהור כל שהוא מת כגרוגרת ציפורת כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא שמצניעין אותה לרפואה רבי יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא שמצניעין אותו לקטן לשחוק בו.

   

  לשיעור הקודם      לשיעור הבא
תגיות: מסכת שבת, הוצאה מרשות לרשות, שיעור הוצאה, הלכתא, גבעת אסף,