מקלחת ואמבטיה ביום טוב

כולל בירור השיטות השונות בגדר 'שוה לכל נפש'

הרב גיורא ברנר שליט"א

  רחיצת כל גופו ביום טוב

  (ויבוארו השיטות השונות בגדר 'שוה לכל נפש')

  א. פתיחה

  נשאלתי פעמים רבות האם מותר להתקלח ביו"ט במים חמים וביחוד הדבר נצרך כשיו"ט צמוד לשבת, וכ"ש כשיו"ט ראשון של רה"ש חל ביום ה' שאז יחד עם שבת ישנם ג' ימים רצופים. והשאלה מתפרטת לכמה אפשרויות והיינו להתקלח במים שהתחממו בדוד חשמל לפני יו"ט, ולהתקלח במים שהתחממו בדוד שמש לפני יו"ט או ביו"ט ולהתקלח במים שהתחממו ביו"ט בדוד חשמל (וכגון שכיון מבעו"י את שעון הדוד כך שהדוד ידלק ביו"ט).

  והנה על פניו הדבר נראה פשוט שהרי כתב השו"ע (סי' תקיא סע' ב) "מותר להחם ביו"ט מים לרחוץ ידיו אבל לא כל גופו, אפי' אינו רוחצו בבת אחת. אבל במים שהוחמו מעיו"ט מותר לרחוץ כל גופו אפי' כאחד, מיהו דוקא חוץ למרחץ אבל במרחץ אסור". והרמ"א הוסיף "ויש אוסרים בכל ענין וכן נוהגין". וא"כ במים שהתחממו ביו"ט בדוד חשמל אסור לכו"ע, ובמים שהתחממו מבעו"י לנוהגין ע"פ השו"ע יהיה מותר לרחוץ בהם ולנוהגים ע"פ הרמ"א יהיה אסור לרחוץ במים (וכל מה שהיה לנו לדון הוא רק במים שהתחממו ביו"ט בדוד שמש אם נחשבים שהתחממו ביו"ט או כמים שהתחממו בעיו"ט).

  ובאמת כ"נ מדברי כמה מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים שנטו בזה לאיסור כנ"ל דכ"כ הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (יו"ט עמ' מא) שרחיצת כל גופו אינה בגדר "שוה לכל נפש" ולכן אין להתיר לרחוץ כל גופו במים שהוחמו ביו"ט. וכ"כ הגר"נ קרליץ שליט"א (חוט שני יו"ט עמ' קכב), שו"ת מים חיים (הלוי או"ח סי' כט), נטעי גבריאל (יו"ט פל"א סע' א), הגרמ"מ קרפ שליט"א (הלכות חג בחג יו"ט ח"א עמ' רד) ועוד פוסקים שרחיצת כל גופו אינה נחשבת 'שוה לכל נפש' ואין להתיר רחיצת כל גופו בחמין ביו"ט, וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ה סו"ס קנה).

  אמנם בענ"ד אחר העיון בסוגיא דידן נראה לכאו' שבימנו השתנתה המציאות מכמה פנים וממילא גם השתנה הדין להיתר בחלק מהמקרים, ובס"ד נבאר דברינו והי"ת יצילנו משגיאות ויורנו בדרך אמת.

   

  המשך המאמר בקובץ המצורף