החזרת מוצר שהתקבל בטעות מעלי אקספרס

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: שבוע טוב הרב. הזמנתי מסין מעליאקספרס ברז לפני הקורונה בארץ והוא נתקע ועבר זמן ארוך.

  לפי הנהלים באתר ממנו הזמנו לאחר תקופה מסויימת אם הסטטוס הוא שהמשלוח לא נשלח מותר לבקש שיחזירו לנו את הכסף ויבטלו את המשלוח.

  מאחר והזמן דחק קנינו בארץ וביטלנו את המשלוח לאחר למעלה משנה הברז הגיע אלינו פתאום למרות שלפי האתר הוא לא נשלח בכלל..

  האם אפשר להשתמש בברז?

   

  תשובה: שבוע טוב. מותר להשתמש בברז, ראוי לשלוח מייל למוכר / לחברה ולהודיע להם על הטעות. כדאי עוד יותר להדגיש במייל הזה שמאחר ואנחנו יהודים ותורתנו הקדושה מצווה עלינו להיות ישרים וטובים, אנחנו מודיעים על הטעות. כמובן שאם אחר כך הם יבקשו להחזיר כסף או מוצר, כך צריך לנהוג.

  הרחבה:
  א. בגמרא במסכת בבא קמא (קיג ב) כתוב שלדעת שמואל – למרות שאסור לגזול גוי, טעות הגוי מותרת, שאם הגוי היה חייב כסף לישראל וטעה בחשבון ושילם יותר ממה שהוא חייב, מותר לישראל לקחת ממנו ובלבד שהגוי לא ידע ולא יהיה מזה חילול ה'. הגמרא מספרת ששמואל עצמו נהג כך למעשה פעם אחת, וגם רב כהנא ורבינא נהגו כך פעם אחת.

  ב. על המעשה של שמואל נחלקו הראשונים. לדעת רש"י שמואל הטעה את הגוי ומותר לעשות כך. לדעת הרמב"ם (פרק יא מגזילה ואבידה הל' ד) שמואל לא הטעה אותו, אלא הגוי טעה מעצמו ושמואל רק גרם לגוי לא לשים לב לטעותו.

  ג. להלכה הביא רמ"א (חו"מ סי' שמח סע' ב) את שתי האפשרויות: "טעות עובד כוכבים, כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו, מותר, ובלבד שלא יודע לו, דליכא חילול השם. ויש אומרים דאסור להטעותו, אלא אם טעה מעצמו, שרי".

  ד. במקרה שלנו הגוי טעה מעצמו. אתם נהגתם לפי הנהלים ולפי מה שהחברה דורשת, וזה שבסופו של דבר התברר שיש טעות זה עניין שלהם ולא שלכם.

  ה. עם זאת, בירושלמי (בבא מציעא פרק ב הלכה ה) מסופר על שמעון בן שטח שתלמידיו קנו לו חמור ונמצאה עם החמור מרגלית ושמעון בן שטח החזיר את המרגלית למוכרץ נוסח עברי של הסיפור מובא במדרש רבה (דברים פרשה ג סי' ג): "מעשה ברבי שמעון בן שטח שלקח חמור אחד מישמעאלי אחד הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן אחת טובה תלויה לו בצוארו אמרו לו רבי ברכת ה' היא תעשיר אמר להם רבי שמעון בן שטח חמור לקחתי אבן טובה לא לקחתי הלך והחזירה לאותו ישמעאלי וקרא עליו אותו ישמעאל ברוך ה' אלהי שמעון בן שטח".
  לכן יש קידוש ה' בהחזרת הטעות.
  בבאר הגולה (חושן משפט סימן שמח ס"ק ה) כתב על הדין שהובא ברמ"א לעיל: "ועיין לעיל ריש סימן רסו שאם החזיר האבידה לעכו"ם לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח וכו' ע"כ. וכן הדין בהחזרת הטעות שטעה העכו"ם מעצמוץ ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו"ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ"ש בספר חסידים סימן תתרע"ד רבים אשר קדשו ה' והחזירו טעיו' העכו"ם בדבר חשוב גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם.
  לכן טוב ונכון להודיע למוכר על טעותו תוך הדגשה שאנו עושים זאת מפני שתורתנו הקדושה מוסרית ונעלה וכך נזכה לקדש שם שמיים.

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאן