צניעות לילדות קטנות

שאלה מקבוצת השו"ת

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: שלום וברכה, מאיזה גיל יש להלביש ילדה בצניעות? שרוולים? אורך חצאית...

   

  תשובה: שלום וברכה.

  א. זוהי שאלה כללית מידי, התלויה במידת מה גם לסביבה שבה אתם חיים. מחד יש גדרים ברורים, מאידך יש מקומות שצניעות היא הגדרה סוציולוגית חברתית.

  ב. חשוב לציין כי חז"ל והפוסקים בכל הדורות משבחים את אמותנו הקדושות שנהגו ללכת בצניעות, ושבזכות צניעותן זכו לדברים הרבה. גם החינוך לדורות הבאים היו חשובים בעיניהן הן מבחינת הדוגמא האישית והן בפועל היאך להלביש את בנותיהן.

  אין לקבוע מסמרות בזה בצורה ספציפית, אלא כאן ניתנה הרשות לשכל הישר ולמנהג העולם במקומות המסויימים. ועל כל פנים נביא כאן מקצת ראשי פרקים בנושא.

  ג. בשו"ע או"ח (סימן ע"ה ס"א) פסק שאין לקרוא ק"ש כנגד טפח המגולה באשה, אך סייג זאת "במקום שדרכה לכסותו". (וכן דקדק הכס"מ ברמב"ם פ"ג מק"ש הט"ז, ועיין ביאור הגר"א שם).

  גם בסעיף הבא (ס"ב) לגבי שיער באשה ערוה נקט "שדרכה לכסותו".

  ד. ראינו שיש מקומות שדרך לכסותם ויש שלא. בגיל שאסור לקרוא ק"ש כנגד בשרן ושערן כתב המשנ"ב בביה"ל (ד"ה טפח) שהוא מגיל שלוש, ואם היא בתו של האדם- מגיל 11. ויש שמאחרים את הגיל לגיל 7 עפ"י החזו"א (או"ח סימן ט"ז סק"ח).

  ה. עכ"פ ראינו שיש מקומות שדרך לכסותם ויש מקומות שלא. לדוגמא, לגבי שוק כתב הטור לאסור לקרות ק"ש כנגדו, יש בפוסקים שהבינו שהכונה אפילו בפחות מטפח (ב"ח ס"ב, ט"ז סק"א), אך יש שהבינו שהכונה בטפח, רק שהטור בא לומר שבמקום שדרכן ללכת יחפות, כשמגביהין יותר מידי את בגדן באופן שנראה השוק טפח זה נקרא ג"כ ערוה (רשב"א ברכות כ"ד. וכ"פ ערוה"ש ס"ג והחזו"א שם).

  ו. לפי הנ"ל ללכת בלי גרבים זה תלוי לפי מקום שנהגו, שבמקום שנהגו ללכת עם גרבים יאסר לקרוא ק"ש כנגד רגל מגולה, ובמקום שנהגו ללכת ללא גרבים אין בכך כלום. (משנ"ב סק"ב).

  ז. אמנם יש מקומות שגוף שנחשבים חוסר צניעות בלא קשר לסביבה. וזה נקרא "דת יהודית" (משנה כתובות ע"ב.). אחד מהדברים שנאסרו משום "דת יהודית" הוא כאשר האשה "טווה בשוק", לשאלת הגמרא שם לפשר האיסור, משיבים שע"י הטוויה היא "מראה זרועותיה לבני אדם". וכן פסקו הרמב"ם (פכ"ד מאישות הי"ב) והשו"ע (אה"ע סימן קט"ו ס"ד).

  ומטעם זה העלה המשנ"ב (שם) שיש לאסור אפילו כאשר רגילות ללכת בזרועות מגולות "כדרך הפרוצות".

  חינוך לצניעות בילדים הוא חלק בלתי נפרד מהחינוך שלהם למצוות, ולכן חשב גם על זה לכוון בתפילותנו שלא תארע תקלה על ידינו "ויהי נועם ה' עלינו