ברכה על טלית אחרי קבלת שבת

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: שלום הרב, האם אדם שמתפלל בערב שבת בפלג יכול אחרי מנחה לברך על טלית אחרי שקיבל שבת? והאם זה עולה לו ל 100 ברכות בשבת?

   

  תשובה: שלום וברכה. לענ"ד אי אפשר לברך על טלית במצב הזה.

  הרחבה:
  א. לגבי טלית ותפילין אחרי ערבית נחלקו הראשונים.
  בתרומת הדשן (פו"כ סי' קכא) כתב: "מי שהזיד או שגג ולא בירך טלית או תפילין ביום עד אחר תפילת ערבית, אם יניחם בלא ברכה או בברכה, או לגמרי לא? היכא דעדיין הוא יום, נראה דאינו מברך כלל, לא אציצית ולא אתפילין, אף על פי שעדיין יום. וציצית דליכא קפידא אם מתעטף בלא ברכה מתעטף אפילו הוא לילה גמורה, אבל תפילין שאסרו חכמים להניחם בלילה אסור גם כן להניחם אחר תפילת ערבית, הואיל ועשה לאותה שעה לילה בתפילתו, תרי קולי לא עבדינן".
  מדבריו למדנו שתפילת ערבית מגדירה את היום, לאחריה נגמר היום ומתחיל הלילה, ומבואר בדברי תרומת הדשן שמי שלא התעטף בטלית וכבר התפלל ערבית ועדיין היום גדול, יתעטף בלא ברכה אחרי ערבית. כך כתב גם בלקט יושר (חלק א עמ' 12).
  מאידך מהרי"ל בתשובה (סי' קנז אות ז) מחלק בין הנידונים. בנוסח שאלתו מובאת השאלה האם להשוות בין ציצית ותפילין לאבלות (כהשוואה שעשה תרומת הדשן בסוף תשובתו שלא הובאה לעיל), בתשובתו הוא אומר שיש לדון בכל נידון לעצמו.
  לגבי ציצית הוא כותב: "חיוב לבישת ציצית תליא בראייה כדילפינן מוראיתם אותו, וכל זמן ראייה חשיב יום לענין ציצית, דמידי יום כתיב הכא, וראיתם כתיב, וחומרא דמהר"ם במילתא דתליא בסיפורים (אולי צ"ל בספירה) כגון אבילות, וכהאי גוונא לחשבון ימי החודש לשטרות וגיטין, ומהאי טעמא אין צריך בציצית אפילו לכתחלה נץ החמה כמו בשאר מילי דכתב בהו יום".
  כלומר, למהרי"ל יש לחלק בין אבלות לציצית. באבלות יש מניין ימים בהם יש לנהוג מנהגי אבלות, אם התפללו ערבית, אי אפשר להחשיב את הזמן שנותר מהיום כיום ראשון לאבלות ומחרתו יהיה היום השני, כלשון תרומת הדשן: "תרי קולי לא עבדינן", והסברא פשוטה, שלכאורה יש כאו סתירה האם זמן זה הוא יום או לילה. מצד אחד התפלל ערבית ועשאו לילה ומצד שני רוצה להחשיבו וכיום לספירת ימי האבלות, אלו הם שני עניינים סותרים ואי אפשר להולמם יחד. אבל ציצית לא תלויה ביום אלא בראייה, כל זמן שרואים מחוייבים, וכמו שזמן העיטוף בטלית הוא קודם הנץ החמה, כך יש חובה להתעטף בה אחרי ערבית מבעוד יום. מדברי מהרי"ל עולה שמי שלא התעטף בטלית וכבר התפלל ערבית ועדיין היום גדול, יתעטף בברכה אחרי ערבית.
  להלכה פסק רמ"א (סי' יח סע' א) כדעת תרומת הדשן שאין לברך על הציצית אחרי שהתפלל ערבית.

  ב. בשאלה שלנו לא מדבר על אחרי ערבית אלא על אחרי קבלת שבת. כשאדם מקבל על עצמו שבת הוא אומר שכעת לילה, ולכאורה הדין יהיה זהה.
  בסימן רסג סע' י מביא השו"ע מחלוקת ראשונים האם קבלת שבת היא בהדלקת הנר או בתפילת ערבית. די ברור שם שזה רק בנוגע לשאלה של קבלת שבת על ידי מעשים שונים ולא נוגע לשאלה של אדם שאמר בפה שהוא מקבל שבת.
  במצב בו אדם אמר שהוא מקבל שבת, חלה שבת לאותו אדם, ולגביו כעת זה לילה ולכן לא מברכים על טלית אז.