מה המקור לזמן טלית ותפילין?

שאלה מקבוצת השו"ת

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: לגבי זמן טלית ותפילין שהוא זמן משיכיר את חבירו- הרי זמן זה מופיע במשנה וגמרא בתור זמן ההתחלה של ק''ש. מה המקור לכך שזהו זמן טלית ותפילין?

   

  תשובה: בוקר טוב
  בגמרא מפורש לגבי זמן תפילין – ברכות ט ע"ב: "תניא רבי מאיר אומר משיכיר בין זאב לכלב רבי עקיבא אומר בין חמור לערוד ואחרים אומרים משיראה את חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו אמר רב הונא הלכה כאחרים אמר אביי לתפילין כאחרים לקריאת שמע כותיקין".
  כלומר אביי אומר שזמן הנחת תפילין הוא משיראה את חברו בריחוק ד' אמות.
  ההגיון בזה הוא שנאמר בתורה (דברים כח י): "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". "ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש" (ברכות ו א). ומפני שבתפילין נאמר 'ראייה', כלומר שצריך לראותם, קבעו חז"ל שזמן הנחת תפילין בבוקר מתחיל, "משיראה את חבירו בריחוק ארבע אמות ויכירנו".
  ההסבר הזה מובא בתלמידי רבנו יונה על הגמרא בברכות שם (דף ד ע"ב מדפי הרי"ף), ושם הוסיפו גם לגבי ציצית: "וציצית שמצותו ביום כדיליף מקרא דוראיתם אותו אפשר שזמן התחלתו הוא ג"כ משיראה את חבירו או אפשר שזמנו משיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה".
  הבית יוסף (או"ח סי' יח) הביא את הדברים והוסיף: "המרדכי כתב בפרק ב' דמגילה (סי' תתא) דציצית כיון דלא כתיב ביה יום בהדיא אלא וראיתם אותו בראיה תליא מילתא ומעמוד השחר שרי לכתחלה וכן עמא דבר".

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאן