מה הגדרת בורר בשבת? האם מותר לקחת עגבניה שמונחת על דג?

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: שלום הרב.

  א. האם מותר להוציא בשבת חתיכת עגבנייה שנמצאת על דג?
  ב. מה ההגדרה הכללית של תערובת בדיני בורר?

   

  תשובה: 

  שלום וברכה

  א. מותר להסיר ירק כגון עגבניה הנמצאת על דג או על שאר דברי מאכל.

  טעם הדבר משום שאין זה נחשב "תערובת" לאסור משום בורר, אלא הם מונחים זה לצד זה או זה על גב זה. וכתב המשנ"ב (או"ח סימן שי"ט סוף סקט"ו) "וכן אם מונחים בקערה כמה מינים יחד זה על זה, והמין שרוצה לאכול מונח למטה, ומסלק את אלו שמונחים למעלה כדי שיוכל להגיע להמין שלמטה וליטלו, לא הוי בכלל בורר".

  בנוסף אם עושה כן בדרך אכילה מותר גם כן משום שבדרל אכילה אין איסור בורר אפילו בפסולת מתוך אוכל (ברכי יוסף סימן שי"ט סק"ה, חזו"ע שבת ח"ד ע"מ קצ"ו) ואע"פ שיש שחולקים בזה (עיין מנוח"א ח"ב פ"ז סי"ד), כאן שאין זה תערובת מותר גמור.

   

  ב. את ההגדרה הזו הגדירו באחרונים ובין השאר בביאור הלכה שם (סעיף ג' ד"ה לאכל):

  • כאשר כל מין מבורר וניכר בפני עצמו ואינם מעורבים זה בזה. ועיין להאור שמח בפ"ח משבת (הי"ב):

  "דע דבורר גדרו הוא בדבר הבלול יחד ומשתמש כשהוא בלול בזה אם בורר מאתו פסולת מתוך האוכל או בשני מינים הוי בורר והוי מלאכה. אבל בדבר שאינו בלול לא שייך בורר. וזהו שמעורר הירושלמי רמונין מגו רמונין מעתה אפילו בני נשא מגו בני נשא פירוש דאינן בלולים. ולפי זה בורר כלי מתוך כלי דאטו משתמש כשהן בלולים הלא בכל קערה משתמש בפ"ע לא שייך בהו בורר, אלא שהטורי זהב כתב דבורר הוי לא במאכל לחודה רק בעץ ומתכות ג"כ, והביא על זה מדברי רש"י גבי חלתא דבורר קנים יפות חייב ושם יכול לעשות כשהן בלולין, וזה כתב הט"ז סימן שי"ט ס"ק י"ב. דמדברי התוספות נראה דדוקא באוכלים הוי בורר ולא כלים והביא דברי רש"י, וממה שפלטה קולמוסו כלים הביאו המחברים הבאים אחריו דגם בכלי איכא בורר. וטעו בזה דבמלאכת בורר צריך שיהא בלול ואין זה לא בכלים ולא בבגדים, אלא שמאכל לאו דוקא וכמו שביארנו". עכ"ל.

  [ואע"פ שיש רבים שנהגו להחמיר כדברי הט"ז בברירת כלים, מכל מקום עיקר סברתו לגבי בורר שצריך תערובת שרירה ואיתנה ויש לה בית אב במקומות ובפוסקים רבים.]

  • כאשר "מִתְיָפֶּה" המין שרוצה לאכול כאשר בורר הוא אותו מן הפסולת (או מהאוכל שאינו חפץ בו כרגע שנחשב לענייננו עתה כ"פסולת") אז נחשב זה למלאכת בורר האסורה (מהתורה אם זה בכלי המיוחד, ומדרבנן אם עושה כן ע"י כלי שאינו מיוחד ככף או מזלג וכיו"ב), אבל כאשר לוקח הוא פרי או מאכל מתחת הקערה שע"י כך לא נעשה כל שינוי או תיקון בפרי הזה שהוא עתה יותר משובח ויפה מלפניכן, במקרה כזה אין בכך משום איסור בורר.