ברכה אחרונה על קינוח

אדם שסעד את ליבו בפת ירקות,ובשר ודגים וכיו"ב. ואחר הסעודה הביאו לפניו פירות כקינוח. המנהג הרווח הוא שיברך ברכה ראשונה ולגבי אחרונה יוצא ידי חובה בברכת המזון. האם מנהג זה נכון? איך זה מסתדר עם שולחן ערוך או"ח רח יז. ?

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: אדם שסעד את ליבו בפת ירקות,ובשר ודגים וכיו"ב.  ואחר הסעודה הביאו לפניו פירות כקינוח. המנהג הרווח הוא שיברך ברכה ראשונה ולגבי אחרונה יוצא ידי חובה בברכת המזון. האם מנהג זה נכון? איך זה מסתדר עם שולחן ערוך או"ח רח יז. ?

   

  תשובה: 

  שלום הרב משה
  יש הבדל בין קינוח שבא בתוך הסעודה לכזה שבא אחרי הסעודה - ההבדל בין בתוך לאחרי הוא בשאלה אם סלקו ידיהם מהפת.
  באמת במקרה בו מפנים את הכלים, מנקים את השלחן ואז מגישים קינוח על שלחן נקי, ברכת המזון לא תפטור. אבל במקרה בו מביאים את הקינוח לשלחן כאשר עדיין יש בו פת ברכת המזון פוטרת.

  מקורות: זו היא מסקנת רב פפא במסכת ברכות דף מא עמוד ב. וראה בשו"ע או"ח סי' קעז סע' א – ב): "דברים הבאים בתוך הסעודה, אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה דהיינו דברים שדרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את הפת, כגון: בשר, ודגים, וביצים, וירקות, וגבינה, ודייסא ומיני מלוחים, אפי' אוכלם בלא פת אין טעונין ברכה לפניהם, דברכת המוציא פוטרתן; ולא לאחריהם, דברכת המזון פוטרתן; ואם הם דברים הבאים שלא מחמת הסעודה, דהיינו שאין דרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את הפת, כגון: תאנים וענבים וכל מיני פירות, (וע"ל סימן קס"ח סעיף ח'), אם אוכל אותם בלא פת, טעונין ברכה לפניהם דברכת המוציא אינה פוטרתן, דלאו מעיקר סעודה הם; ואינם טעונים ברכה לאחריהם, דכיון שבאו בתוך הסעודה בהמ"ז פוטרתם; ואם בתחלת אכילתו אכל הפירות (עם הפת) ובסוף אכל עמהם פת, אפילו אם בינתיים אכל מהם בלא פת, אינם טעונים ברכה אף לפניהם. ודברים הבאים לאחר סעודה קודם ברכת המזון, שהיה מנהג בימי חכמי הגמרא שבסוף הסעודה היו מושכים ידיהם מן הפת ומסירים אותו וקובעים עצמם לאכול פירות ולשתות, כל מה שמביאים אז לפניהם, בין דברים הבאים מחמת הסעודה בין דברים הבאים שלא מחמת הסעודה, טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם, דהמוציא ובהמ"ז אין פוטרין אלא מה שנאכל תוך עיקר הסעודה; ודין זה האחרון אינו מצוי בינינו, לפי שאין אנו רגילין למשוך ידינו מן הפת עד בה"מ".
  המשנה ברורה (ס"ק ז) הסביר למה בפירות בתוך הסעודה לא מברכים: "דלענין ברכת המזון נטפלים הם להסעודה דכיון שעתיד לברך על כל מה שאכל גם זה נכלל עמו".
  מה שמדובר בסימן רח הוא כשמברך במקום מעין שלש ברכת המזון – כשהוא לא באמצע סעודה.