נפל לי שבלול למרק, מותר לאכול?

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: עכשיו אכלתי מרק שנשאר משבת, ופתאום ראיתי בו שבלול. מה דין המרק?

   

  תשובה: 

  צהריים טובים
  לזרוק את השבלול ואפשר לאכול את המרק. יש אומרים שאין להקל אלא בשעת הדחק ואפשר לחוש לשיטתם.

   

  הרחבה:
  השולחן ערוך (יו"ד סי' קד סע' ג) פסק: "דברים המאוסים, שנפשו של אדם קצה בהם, כנמלים וזבובים ויתושים שכל אדם בודל מהם למיאוסן, אפילו נתערבו בתבשיל ונמחה גופן לתוכו, אם ההיתר רבה עליו, מותרים. ומכל מקום כל שאפשר לבדוק ולהעביר במסננת, בודק ומסנן".
  בסימן קז (סע' ב) פסק השו"ע: "זבוב, וכיוצא בו מדברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם, שנמצא בתבשיל, זורקן, והתבשיל מותר, שאין פליטת דברים אלו הפגומים אוסרת". כלומר, כפי שהתיר בסימן קד כאשר גוף השרץ נמחה בתבשיל, כך התיר גם כאשר טעמ נפלט לתבשיל.
  רמ"א כותב על דברים אלו של השולחן ערוך: " וכן המנהג פשוט. אף על גב דיש מחמירין, דברי המקילין עיקר. ואין לשנות המנהג".
  הש"ך (ס"ק ז) חולק ומתיר רק בשעת הדחק: "ולענין אי זבוב אוסר בטעמו הסכים הרב להמחבר וסייעתו אבל תימה דהרי רבו הפוסקים ראשונים ואחרונים לאיסור... מיהו במקום הפסד מרובה או שעת הדחק וכהאי גוונא נראה דעת מהר"ם פדוואה בתשובה להתיר וכ"פ הב"ח".
  לדבריו אם אין הפסד מרובה יש לשפוך את המרק.
  אבל ערוך השלחן (סע' יד) סובר שהלכה כרמ"א המיקל, וכותב שכך המנהג, ומעיר גם מהגמרא בסוף גיטין (דף צ עמוד א) ממנה משמע שלא נכון לזרוק את התבשיל.
  לפי זה מאחר ויש רוב במרק נגד השבלול, המרק מותר באכילה (ולא צריך 60 לבטל את טעם השבלול, כי טעמו הוא 'טעם פגום' שמספיק רוב כדי לבטלו).