האם צריך לגנוז בית מזוזה? וטלית ישנה?

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: שלום וברכה. נבקש לדעת איך לנהוג בבתי מזוזה ישנים שהיה בתוכם קלף.
  האם לגנוז אותם? ובנוסף מה הדין לגבי טלית ישנה, האם לגניזה?

   

  תשובה: שלום וברכה -

  א. בית מזוזה שעשוי לנוי – צריך גניזה. בית מזוזה שלא עשוי לנוי אלא רק להגן על המזוזה – לא צריך גניזה.

  ב. אם הטלית בלויה – אם הציציות מחוברים בה – להניח במקום בו היא תבלה מאליה (לא לזרוק לפח) וראוי להדר ולגנוז.
  אם הציציות לא מחוברים – אפשר להניח באשפה בצורה מכובדת.

   

  הסבר:
  כתב השולחן ערוך (או"ח סי' קנד סע' ג): "וארגז שנותנין בו ס"ת או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת, ווילון שתולין לפני ההיכל, יש בהן קדושה וצריך לגנזן". וכתב על זה הרמ"א: "ודוקא הדבר שמניחין בהן דבר הקדושה בעצמו לפעמים, או שנעשית לכבוד כגון המכסה שעל הקרשים של הספרים, אבל אותו מכסה שהוא לשמור אותו מכסה שעל הקרשים, לא מיקרי תשמיש, דהוי תשמיש דתשמיש, וכל כיוצא בזה".
  המשנה ברורה (ס"ק יד) הגדיר זאת כך: "זה הכלל כל שנוגע ממש בקדושה בלי הפסק אף על פי שאין כל כך לכבוד רק קצת שמירה כמו ארגז וכו' (לאפוקי ארון בחומה שהוא רק לשמירה בעלמא) ולכבוד אף על פי שאין נוגע כך כמו טסי כסף ומכסה על הקרשים הואיל ומונח על הקדושה אף על פי שיש הפסק תשמישי קדושה הוה מה שאין כן פרוכת שלנו בסעיף ו' אף על גב דדבר יקר וכבוד הוא מכל מקום הוי כמחיצה ואין מונח כלל על הקדושה".
  את המזוזה עוטפים בניילון לפני הכנסתה לבית, לכן בית המזוזה לא נוגע במזוזה. לפי זה אם בית המזוזה נועד לנוי צריך לגנוז אותו כי הוא נחשב תשמיש קדושה. אבל אם מדובר בבית מזוזה רגיל שלא נועד לנוי אלא רק להגן על המזוזה לא צריך לגנוז אותו.

  ב. כתב השולחן ערוך (או"ח סי' כא סע' ב): "טליתות של מצוה שבלו, אדם בודל עצמו מהם ואינו מותר לקנח עצמו בהם ולא לייחד אותם לתשמיש המגונה, אלא זורקן והם כלים".
  והמשנה ברורה (ס"ק יב) כתב: "ובעוד הציצית עליו אם רשאי להשתמש בהטלית תשמיש שאינו מגונה דעת הע"ת דשרי דדוקא בציצית אוסר המחבר בס"א ולהט"ז אסור וכן הסכים הפמ"ג וכתב דטלית של תפלה המיוחד לכך חמיר הטלית כמו הציצית".
  מסקנת הדברים שכתבתי הם על פי דברים אלו כפי שביארו האחרונים והובא בהרחבה בפסקי תשובות בסימן כא אות א.