סעודה שלישית בשבת סמוכה ליו"ט

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: האם בשבת קדש הבעל"ט - ערב חג השבועות, יש צורך להקדים את סעודה שלישית? אם כן למתי?

   

  תשובה: שלום וברכה.

  א. השנה שחל ערב יו"ט בשבת, יש לכתחילה לאכול סעודה שלישית בזמן מוקדם יותר, ולהקדים אותה לפני זמן מנחה קטנה.

  ב.במידה ולא יכל לעשות כן או ששכח וכיו"ב, ניתן לאכול גם אחרי מנחה קטנה, "אך אז מצוה לכתחילה לזהר שיאכל רק מעט פת כדי שיאכל בלילה לתאבון". (משנ"ב סימן תקכ"ט סק"ח).

  ג. אע"פ שנחלקו הפוסקים מתי עדיף לסעוד סעודה שלישית האם קודם מנחה או לאחריה כמובא ברמ"א בסימן רצ"א (ס"ב), עכ"פ זה רק לכתחילה אך ודאי שאין זה מעכב.

  ד.אולם יש נוהגים להקפיד עפ"י הזוהר לעולם לסעוד אחרי מנחה (כה"ח שם סק"ב, וסקט"ו) ולכן גם כאן אם שכח להתפלל מנחה גדולה בערב שבת שחל ביו"ט, לא יאכל סעודה שלישית לפני שהתפלל מנחה (כה"ח זימן תקכ"ט סקט"ז).


  באור והרחבה:

  שנינו בברייתא בפסחים (צ"ט:):

  "דְּתַנְיָא: לֹא יֹאכַל אָדָם בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה כְּדֵי שֶׁיִּכָּנֵס לַשַּׁבָּת כְּשֶׁהוּא תַּאֲוָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ".

  הגמרא שם מאריכה במו"מ במחלוקת בברייתא בין ר' יוסי לר' יהודה ומסיימת במעשה שהיה שם איתם ועם רשב"ג:

  "אָמְרוּ: לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁקָּבְעוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי". וכ"פ הרי"ף (י"ט:), הרא"ש (פרק י' סימן ב') ועוד ראשונים.

  גם הרמב"ם כתב בפ"ל משבת (ה"ד):

  אָסוּר לִקְבֹּעַ סְעֻדָּה וּמִשְׁתֶּה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת. וּמֻתָּר לֶאֱכל וְלִשְׁתּוֹת עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. וְאַף עַל פִּי כֵן מִכְּבוֹד הַשַּׁבָּת שֶׁיִּמָּנַע אָדָם מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה מִלִּקְבֹּעַ סְעֻדָּה כְּדֵי שֶׁיִּכָּנֵס לְשַׁבָּת כְּשֶׁהוּא מִתְאַוֶּה לֶאֱכל:

  וביאר המ"מ שדעת הרמב"ם שאע"פ שמותר לאכול עד שתחשך מכ"מ לקבוע סעודה אסור מן המנחה ולמעלה, ומנחה הכונה למנחה קטנה כלומר מתשע שעות זמניות של היום ולמעלה. וכן פסק בשו"ע או"ח סימן רמ"ט (ס"ב).

  אמנם יש סעודות מסויימות כברית מילה ופדיון הבן שזמנן קבוע שניתן לקבוע גם בערב שבת כמובא בשו"ע שם.

  והנה לגבי ערב יום טוב שחל בשבת כתב הרמ"א בסימן תקכ"ט (ס"א) בשם מהרי"ל:

  "ואסור לאכול ממנחה ולמעלה בערב יו"ט כמו בשבת, שזהו מכלל הכבוד (רמב"ם שביתת יו"ט פ"ו הט"ז) מיהו אם ערב יו"ט שבת, יכול לקיים סעודה שלישית, ויאכל מעט פת לכבוד יום טוב". יעו"ש.

  וכונת מהרי"ל שאם לא הספיק לאכול קודם לזמן מנחה קטנה שיכול לאכל אחר כך (הגר"א בבאורו, אליה רבה סק"ב ועוד). "ולכתחילה טוב יותר שיאכל קודם זמן מנחה קטנה, שאז יוכל לאכול ולקבוע סעודה כמה שירצה" (שעה"צ סק"ט, וכ"כ ערוה"ש ס"ג).

  אמנם בכף החיים (סקט"ז) כתב להקפיד עפ"י הזוה"ק לאכול סעודה שלישית אחרי תפילת מנחה:

  שם בהגה. מיהו אם עיו"ט שבת יכול לקיים סעודה ג' וכו' היינו קודם מנחה קטנה ואם שכח לעשותה קודם מנחה קטנה יעשנה אח"כ בפת מועט כזית. דרשות מהרי"ל ריש הלכות יו"ט. אליה רבה אות ב' חמ"מ שם. ר"ז שם. חיי אדם כלל ק"ד אות א'. ומ"ש המגן אברהם סק"ב בשם מהרי"ל, כבר כתב עליו האליה רבה שם ובביאורי הגר"א שלא ראה דברי מהרי"ל בשורשם יעו"ש. ומיהו המנהג לעשותה אף לכתחלה אחר תפלת מנחה ואפילו בשבת שחל בערב יו"ט משום דכן הוא הסדר ע"פ הזוה"ק והאר"י ז"ל כמ"ש לעיל סימן רצ"א אות ב' ואות ט"ו יעו"ש. ורק יש ליזהר דאין לאכול כי אם דבר מועט כביצה מפת כדי שיהא תאב לאכול בלילה לכבוד יו"ט. ועיין לעיל סימן קנ"ח סעיף ב' ובדברינו לשם אות ח' יעו"ש: