לתת אוכל חלבי למי שאיני יודע מה אכל

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: בוקר טוב, האם ע"י מתן מאכל חלבי לאדם שאיני יודע מה אכל קודם, זה איסור?

   

  תשובה: 

  אין בזה איסור

  הרחבה:
  א. יש מחלוקת ראשונים כמה צריך להמתין בין בשר לחלב. מאחר ויש שיטות שמספיק סילוק שלחן וברכת המזון (תוספות חולים קד ב ד"ה גבינה – בשם ר"ת ובה"ג). לעניין מסייע זה מספיק כדי לא להחשיב את הדבר כעבירה ולהתיר.
  ב. בפרט במקרה בו לא יודעים מה הוא אכל. זה רק ספק מסייע, וזה קליותר מספק לפני עיור, שגם בו מקלים, כפי שכתב הרמב"ם (פרק ח מהלכות שמיטה ויובל הל' ב): "ואלו כלים שאין האומן רשאי למוכרן בשביעית למי שחשוד על השביעית, מחרישה וכל כליה העול והמזרה והדקר, זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת למלאכה שאסורה בשביעית אסור למכרו לחשוד, ולמלאכה שאפשר שתהיה אסורה ותהיה מותרת מותר למוכרו לחשוד".
  מקרה דומה מאד לשאלתך מפורש במשנה ברורה (סי' קסג ס"ק יא): "דוקא בידוע שלא נטל אבל בספק מותר [כן הוא לפי מה שצידד המ"א בסימן קס"ט סק"ה ע"ש] ובפרט דלעני בתורת צדקה בודאי אין להחמיר בספק ע"ש בס"ב. ומ"מ טוב דכשנותן לעני שלא קים ליה בגויה לאכול שיאמר קום נטול ידך [א"ר].