מגבון למים אחרונים

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: האם מגבון פוטר במים אחרונים? והאם מים אחרונים באמת חובה?

   

  תשובה: שתי השאלות תלויות אחת בשניה.

  סיכום הדברים:
  לפי פשטן של דברים – מגבון מועיל, ולא בטוח שיש חובה בנטילת מים אחרונים.
  לפי סודן של דברים – מגבון לא מועיל וחייבים מים אחרונים.

  הרחבה קטנה:
  1. הגמרא (חולין קה ב) אומרת שהסיבה שנוטלים מים אחרונים היא בגלל 'מלח סדומית' – מלח חזק שמסמא את העיניים.
  2. לרוב הראשונים גם כשאין מלח סדומית חובה ליטול ידיים, שמא יש עוד מלח שמזיק. כך לדוגמא לשון הרמב"ם (פרק ו מהל' ברכות הלכהה ג): "כל פת שהמלח בו צריך נטילת ידים באחרונה שמא יש בו מלח סדומית או מלח שטבעו כמלח סדומית ויעביר ידיו על עיניו ויסמא, מפני זה חייבין ליטול ידים בסוף כל סעודה מפני המלח". כך פסק השולחן ערוך (או"ח סי' קפא סע' א).
  3. לדעת התוספות (ברכות נג ב ד"ה והייתם) בזמנינו שאין מלח סדומית, לא צריך להקפיד על נטילה זו: "דוקא להם שהיו רגילין ליטול ידיהם אחר הסעודה מפני מלח סדומית אבל אנו שאין מלח סדומית מצוי בינינו ואין אנו רגילין ליטול אחר הסעודה אין הנטילה מעכבת עלינו לברך". את שיטתם הביא השולחן ערוך הביא את דבריהם (סי' קפא סע' י) בלשון הזו: "יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים; ואפי' לנוהגים כן, אדם שהוא אסטניס ורגיל ליטול ידיו אחר הסעודה לדידיה הוו ידים מזוהמות וצריך ליטול ידיו קודם ברכת המזון".
  4. אם הסיבה היחידה היא 'זוהמת הידיים', הרי שנקיונן בכל צורה שהיא צריך להיות מספיק. כך עולה מדברי כף החיים (ס"ק ט) שכתב שלפי פשטן של דברים, לא חייבים נטילה אלא מספיק שכשוך ידיים בכלי בתנאי שהידיים אכן יהיו נקיות בסוף. ממילא לטעם זה יש להתיר מגבון.
  5. אבל יש עוד טעם לנטילת מים אחרונים. לפי הסוד. הדברים מובאים בהרבה ספרים, ורק לדוגמא אני מציין לברכי יוסף (ס"ק ז) שכתב: "כתב מר זקנינו הרב החסיד מהר"א אזולאי זלה"ה בהגהותיו כ"י כפי הקבלה צריך ליזהר בהם מאד ואין להקל בהם והמקל במים אחרונים מקלין לו ימיו ושנותיו, כך השיבו מן השמים ע"י שאלת חלום מגיסו של הרב המרדכי". התשובה עליה הוא מדבר מופיעה בשו"ת מן השמים (סימן נז).
  6. לכן הרבה אחרונים, ובכללם הגר"א, הזהירו מאד על נטילת מים אחרונים גם בזמננו.
  7. לפי טעם הסוד מגבון לא מועיל מאחר ויש רוח רעה שמסתקלת רק בשפיכת מים על הידיים (שלחן הטהור סימן קפא ס"ק ג)

  שבת שלום