גילוח חולים בספירת העומר

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: שלום הרב.
  אדם שאמון בעבודתו על ניקיון גוף החולים בבתי החולים ולדאוג בין השאר שיהיו מגולחים - מותר לגלחם בימים אלו של ספירת העומר?

   

  תשובה: שלום וברכה. כאשר בית החולים דורש זאת, או שהשיער מכביד ומעיק לחולה, מותר לגלחו בספירת העומר. ובלבד שיגלחו במכונה מאושרת לשימוש ולא בתער כמובן וכיוצא בזה.

   

  באור והרחבה:

  חשוב לציין בתחילה כי הימנעות מתגלחת בספירת העומר היא מנהג. ואיננה איסור המופיע בחז"ל. אכן נהגו רבים להמנע מכך וכמובא בשו"ע סימן תצ"ג (ס"ב).

  אמנם בביאור הלכה שם (ד"ה נוהגים) הביא בשם הפרי מגדים (משב"ז סק"א) שמי שמותר לו להתגלח בחול המועד (כמובא בסימן תקל"א סעיף ד') יש לומר שגם בספירת העומר יהיה מותר לו להתגלח שאין מניעת התגלחת בספירה גדולה מאיסור התגלחת במועד שמקורו בחז"ל.

  והנה כתב בכף החיים בסימן תקל"א (סקי"ב):

  "חולה שהיה לו כאב ולא היה יכול לגלח מערב יו"ט, וביו"ט הקל מעליו חליו באופן שיכול להסתפר בחוה"מ, וכובד השער גורם לו היזק, העלה בשו"ת זרע אמת סימן ע"ד להתיר כיון שהוא משום רפואה יעו"ש. ורמזו המחזיק ברכה אות א' עיקרי הד"ט סימן כ"ה אות ח' פ"ת. ועיין לקמן סימן תקל"ד סעי' ב' ובדברינו לשם בס"ד". עכ"ל.

  וא"כ קל וחומר בחולה הנמצא בבית החולים, שמסתמא השיער מכביד לחוליו ולכן המלצת ביה"ח להעמיד אדם האמון על תגלחתם שיש להקל בספירת העומר.