מסנני מים בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

  שאלה:  צהרים טובים, רציתי לשאול האם מותר להשתמש בבר מים עם מסננים בשבת? כמובן בבר מים שמותר בשימוש בשבת מצד החשמל.

   

  תשובה: שלום וברכה. לענ"ד מותר להשתמש במסננת כזו בשבת.

   

  הרחבה: הטעם המרכזי להתיר הוא שמאחר והמים נכנסו למסננת כשהם ראוים לשתיה וצלולים, זו לא מלאכת בורר.
  השו"ע (סי' שיט סע' ט) פוסק: "משמרת, אפילו תלויה מערב שבת, אסור ליתן בה שמרים. אבל אם נתן בה שמרים מערב שבת, מותר ליתן עליהם מים כדי שיחזרו צלולים לזוב". המשנה ברורה (ס"ק לג) מסביר על פי הלבוש: "והטעם שאין בנתינת מים משום בורר שהמים שהוא נותן צלולים הם ואין בהם דבר שצריך לברר מהם".
  החזון איש (סי' נג) כותב גם כן דברים דומים: "כיון דהמים הנקלחין על ידי האדם בפתיחת הברזא הם מים צלולים אף על גב שאחר כך הם מתערבים עם החול וחוזרין ומסתננים אין זה מלאכת בורר, וכדתנן (במסכת שבת) קלט ב בנותן מים למשמרת התלויה מערב שבת כדי שיחזרו השמרים צלולים ואף על גב דהמים מתערבים עם השמרים וחוזרין ומסתננין, כיון דנתן צלולים לית לן בה".

  מעבר לזה יש עוד שני צירופים להקל
  הראשון – הפעולה שאני עוסק בה היא פעולת היתר והאיסור (אם יש כזה) קורה מאליו. סברה זו יסודה בשיטת הרשב"א לגבי צידת צבי. בירושלמי (שבת פרק יג הל' ו) הובאו שלשה מאמרים של רבי יוסי בי רבי בון בשם רב חינא – הראשון: "היה צבי רץ כדרכו ונתכוון לנעול בעדו ונעל בעדו ובעד הצבי מותר". השני: ראה תינוק מבעבע בנהר ונתכוון להעלותו ולהעלות נחיל של דגים עמו מותר". השלישי: "היה מפקח בגל ונתכוון להעלות ולהעלות צרור של זהובים עמו מותר".
  הרשב"א (שבת קז א) למד שכמו שלגבי הצלת התינוק מותר גם אם כוונתו אף לדגים, הוא הדין לנעילת הדלת בפני הצבי מותר גם אם כוונתו אף לצידת הצבי (ואסור רק כשכוונתו רק לצידת הצבי).
  סברה זו של הרשב"א לא מוסכמת (הר"ן שבת לח א בדפי רי"ף מקשה עליו והאחרונים עמלים ליישב) לכן לא סומכים עליה לבד, אבל אפשר לצרף אותה להיתר.

  השני – מאחר ופתיחת הברז היא 'הסרת מונע' ולא פעולה, מצרפים שיטת כמה אחרונים שסוברים שהסרת מונע נחשבת גרמא שמותרת, ובפרט במסננים שיש בהם כמה גלילים וזה לא כח ראשון אלא כח שני. גם על סברה זו לבד לא סומכים, אבל היא ראויה להצטרף לסברה המרכזית להיתר שכתבתי לעיל.

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאן