הרחקה בין בשר ודגים

שאלה מקבוצת השו"ת

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: בשבת מתארחת אצלנו משפחה אשר אינה אוכלת בשר, רק דגים. האם מותר שיהיו דגים ובשר על אותו שלחן בו זמנית, כאשר הם אוכלים דג ואנחנו בשר? אחרת יווצר מצב מביך בו הם אוכלים ואנחנו לא ולהיפך.

   

  תשובה: מותר

   

  הרחבה: בהרחקה בין בשר וחלב גזרו חז"ל שלא להעלות בשר וגבינה לאותו שלחן (חולין קג ב). לא מצאנו גזירה כזאת לגבי דגים ובשר.

  בדרכי תשובה (יו"ד סי' קטז ס"ק יג) כתב: "עי' בספר קהל יהודא... שכתב דנראה דהוא הדין דאסור להעלות דגים על שלחן שאוכלים עליו בשר, דחמירא סכנתא מאיסורא. מיהו יש לדחות עי"ש".

  בכף החיים (יו"ד סי' קטז ס"ק לה) הביא מספר 'שם חדש' שמסתפק בשאלתך: "שני בני אדם המכירים זה את זה שאוכלים על שלחן אחד זה בשר וזה דגים אם צריכים לעשות הפסק מפה". ונשאר השם חדש בספק. אבל הכף החיים מסיים: "נראה דיש להחמיר ולעשות הפסק להיכרא ואין הפסד בזה".

  אבל הגר"ש וואזנר זצ"ל בשבט הלוי (ח"א סי' קיא) כתב: "דבר פשוט שאין לחוש למש"כ בד"ת ס"ק י"ג בשם ס' קהל יהודה שאסור להעלות דגים עם בשר בשולחן אחד, וכן הקילו בזה כל הדורות, אבל נהוג הוא שלא מן הדין להביאם זה אחר זז בדרך חומרא".

  וידועים דברי הרמב"ם (פ"י מהל' שמיטה ויובל הלכה ו): "שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות", לכן אם הקלו בזה בכל הדורות כעדותו של השבט הלוי, אין להחמיר בזה.

  אם מאד רוצים להחמיר, אפשר לשים משהו שלא רגיל להיות על השלחן כתזכורת.תגיות: דג ובשר, הרחקות, איסור והיתר, הרב ינון קליין, קנין תורה, גבעת אסף,