מותר לסגור טיטול בשבת?

שאלה מקבוצת השו"ת

הרב אייל שמאי שליט"א

  שלום וברכה,


  יש שהקילו ויש שהחמירו וכל אחד יעשה עפ"י נטית ליבו. למעשה מנהג העולם להקל בכך.

  באור והרחבה:

  נקדים בכלל בעיקר הדין הזה של הדבקת הטיטולים והסרתם.

  א. כתב הרמב"ם בפ"י משבת (הי"א):

  הַמְדַבֵּק נְיָרוֹת אוֹ עוֹרוֹת בְּקוֹלָן שֶׁל סוֹפְרִים וְכַיּוֹצֵא בּוֹ הֲרֵי זֶה תּוֹלֶדֶת תּוֹפֵר וְחַיָּב. וְכֵן הַמְפָרֵק נְיָרוֹת דְּבוּקִין אוֹ עוֹרוֹת דְּבוּקִין וְלֹא נִתְכַּוֵּן לְקַלְקֵל בִּלְבַד הֲרֵי זֶה תּוֹלֶדֶת קוֹרֵעַ וְחַיָּב:

  וכ"פ בשו"ע סימן ש"מ (סי"ד).

  הרי שמה שיש לכאורה לחוש בהדבקת טיטולים, פלסטרים וכיו"ב הוא משום תולדת תופר, ובהסרתם משום מלאכת קורע.

  ב. אמנם כבר כתב המג"א שם (סקי"ח) שבנעשה שלא ע"מ להתקיים מותר להפרידם, וראייתו מפסק השו"ע בסימן שי"ד (ס"י) שהתיר לחתוך חבל המחזיק את דלת הבור ובלבד שלא נעשה לקיום. יעו"ש.

  אמנם דין זה בקורע ותופר והאם יש חילוק בין נעשה לקיום או לזמן מועט הוא מחלוקת ראשונים. ואכמ"ל.

  עכ"פ להמתירין אין בכך בעיה, לא בהדבקת הטיטול ולא בהסרתו. אך יש שחששו לאסור משום שכשסוגר את הטיטול בסיום השימוש נחשב לדבר של קיימא (עיין ארחות שבת פרק י"א הערה נ', ומנחת שלמה תניינא סימן י"ט סק"א).

  ג. הגר"י קאפח בבאורו שם דקדק מדברי הרמב"ם שכל האיסור הוא בדבק מסויים "קולן של סופרים וכיוצא בו", אך דבק רב פעמי כגון בטיטולים וכדומה אין בכך כלום ומותר גמור לדבקם ולהסירם. יעו"ש.

  ד. עוד האריך בדין זה הגרע"י בחזו"ע שבת ח"ה (ע"מ פ"ה ואילך) והעלה להתיר. יעו"ש.

  ה. וע"ע בחוות בנימין למרן הגר"ש ישראלי (סימן כ"ח) שנו"נ ג"כ בדין זה והעלה שכיון שאין זה אלא לזמן וכן טין ההדבקה חזקה שאין כאן איסור כלל לא בהדבקתן ולא בהסרתן.

  ו. עיין גם בהפניות למשנ"ב מהד' 'דירשו' סימן ש"מ הערות 69 ו-95.תגיות: טיטול בשבת, שבת, קושר, מדבק, הרב אייל שמאי, גבעת אסף, קנין תורה,