האם צריך לגנוז כריכה של סידור?

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: כרכנו מחדש את הסידור.
  בתהליך הכריכה נשארו חלקים מהכריכה הישנה, ללא כיתוב.
  האם אפשר לזרוק את הכריכה הישנה לפח?

   

  תשובה: 

  לילה טוב
  צריך לגנוז

  הסבר: תשמיש קדושה צריך גניזה (שו"ע סי' קנד סע' ג). כריכת סידור או ספר היא תשמיש קדושה, כך מוכח מתשובת ר"י בן הרא"ש שהובאה בברכי יוסף (סי' קנד שיורי ברכה ס"ק א): "מצאתי כתוב משם רבינו יהודה בן הרא"ש בספר חקת התורה שלו. שאל ה"ר שמואל מאקרי לה"ר אליעזר. יודיענו רבינו אם באלו הארמאריו"ס או תיבות המיוחדות לשום שם ספרי הקדש אי הוי דינם כתשמיש קדושה או לא, כי ספק הוא בידי אם יוכל להשתמש בהם תשמיש חול. נראה דוקא בימי רבותינו שהיו ספריהם נגללים ואין להם תיק וכיסוי אחר, כדאמרינן (מגילה כו ב) בקומטרי דספרי, תשמיש קדושה הוא, אבל בזמן הזה שכל ספרינו מכוסים בקרשים או בעורות או בנייר א"כ אותו כיסוי הוא תשמיש קדושה, והתיבות תשמיש דתשמיש, כך אני מדמה הלכה למעשה. השיב. כדאי היא רבינו לסמוך עליו כל שעה".
  דברים אלו הובאו להלכה במשנה ברורה (סי' קנד ס"ק ט).
  לכן כריכה של סידור צריכה גניזה (גנזי הקודש פרק ח סע' י)תגיות: גניזה, כריכה של סידור, תשמיש קדושה, הרב ינון קליין, קנין תורה, וואטסאפ, שו"ת, גבעת אסף,