משלוח מנות על ידי קטן

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: שלום הרב, מותר לשלוח משלוח מנות עם ילד קטן? או שצריך דווקא מעל גיל בר מצוה?

  תשובה: 

  שלום וברכה

  מותר לשלוח מנות על ידי קטן.

   

  הרחבה:

  בדרך כלל בדברים שאדם רוצה לעשות שליח, צריך שהשליח יהיה גדול ובן דעת. לכן הסתפק הגאון רבי עקיבא איגר האם במשלוח מנות אפשר לשלוח על ידי קטן. כך מובא בספר פסקי תשובה (ח"א סי' קמח) בשם ספר תל תלפיות סי' יא: "שמעתי מפה מרן בעל החת"ס זצ"ל כי הגאון רע"א זצ"ל חקר במצות משלוח מנות אם צריכין לשלוח על ידי ישראל גדול ולא על ידי גוי או קטן, כדין כל שליחות שבתורה דקי"ל אין שליחות לגוי וקטן, או לא שנא".

  בהמשך הדברים מובאת תשובתו של החת"ס לחותנו רע"א: "והשיב לו מרן, אילו היה המצוה לתת מנות על ידי עצמו ממש, ורק כי היינו רוצים לצאת ע"י שליח מצד שלוחו של אדם כמותו, אז היה מקום לומר כן למעט גוי וקטן דאין ידו כידינו, לא כן עתה שאין המצוה  כלל לתת בעצמו כי אם לשלוח אין צריך לזה דין שליחות ממש".

  הדברים מבוארים יותר בחידושי החת"ס למסכת גיטין (כב ב) שכתב: "ודע והבן כל מה שאמרו חז"ל פלוני בר שליחות או אינו בר שליחות היינו ר"ל בר שליחות כמותו או אינו בר שליחות כמותו אבל שליח אפילו קוף יכול להיות שליח אלא שאינו כמותו. נפקא מיניה היכא שהקפידה תורה שהבעל דבר בעצמו יעשה אלא שאנו אומרים שלוחו הוה כמו עצמו. לזה בעינן דין שליחות דאל"ה לא הוה כמותו אבל היכי שאמרה תורה שישלח שליח כגון משלוח מנות זה סגיא אפי' ע"י קוף וכל הפסולים והבן זה כי כבר טעו בו גדולים וטובים ממני".

  גם בשו"ת יהודה יעלה (או"ח סי' רז) כתב דברים דומים: "זה ימים נשאלתי מכבוד תלמידי הרב מו"ה משה ליב כ"ץ ני' דיין דק"ק נ"ש אי יוצא י"ח מצות משלוח מנות ע"י עכו"ם אי המצוה הוא בשליחות כדדייק לשנא דקרא משלוח מנות אי נימא דעיקר קפידא הוא שחבירו יקבל המנות בכל צד וא"כ קשה קרא למה כתיב משלוח מנות הול"ל נתינת מנות וכו'. ולענ"ד נראה דהנה לשון הש"ע רס"י תרצ"ד חייב כל אדם ליתן לפחות ב' מתנות לב' עניים וכו' וסוף סי' תרצ"ה חייב לשלוח לחבירו ב' מנות דייק כלישנא דקרא משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. ובאמת נ"ל פי' הקרא הכי תיבות משלוח מושך א"ע ואחר עמו. ר"ל משלוח מנות וכו'. ומשלוח מתנות וכו' ונקט קרא לשון משלוח לרבותא דאף על גב בכ"מ מצוה בו יותר מבשלוחו קמ"ל קרא בזה אין קפידא שלוחו שוה ממש כמו ע"י עצמו א"נ עדיף נמי מצוה יותר בשלוחו לפי שתכלית כוונתם במצוה זו מקרב הלבבות לאהבת ריעים לכן יותר דרך כבוד הוא ע"י שלוחו. ודיבר הכתוב בהוה אורח ארעא אבל ודאי א"צ ביה דין שליחות דהא מעשים בכל יום חזינן דמשלחין ע"י קטנים. וגם ע"י עכו"ם עבי"ד כנ"ל ונכון הוא. ועי' ס' החיים על א"ח להגאון מוהר"ש קלוגר ני' בהל' מגילה סי' תרצ"ה כתב וז"ל וכדומה שגם בשלוח מנות אין צריך לשליחות ולא דעת המקבל שיכוין לפטור את המשלח וכו' ע"ש ונהניתי שכוונתי לדעתו בזה ותל"מ". וכתב כן גם בסי' רד.

  לכן פשוט שאפשר לשלוח מנות על ידי ילד קטן.

   תגיות: משלוח מנות, קטן, ילד, פורים, הרב ינון קליין, גבעת אסף, קנין תורה, סימן תרצב,