תליית ערסל בפרגולה בשבת

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב אופיר טביב

  שאלה: האם מותר בשבת לחבר ערסל לפרגולה? מה הדין אם על הפרגולה כבר יש לולאה שאליה מתחבר ערסל?

   

  תשובה:

  מותר לחבר ערסל לפרגולה בשבת כאשר יש עליה חיבור קיים
  (ראה בהרחבה את אופני ההיתר).

   

  הרחבה:

  הגמרא במסכת שבת (קנד ב) אגב לימודה על האיסור להשתמש בבהמה בשבת, מביאה מחלוקת לענין שימוש בצדדי אילן וצדי צדדי האילן.
  ומסיקה הגמרא שהלכה היא שצדדים אסורים וצדי צדדים מותרים.
  וכתב הר"ן (על הרי"ף סז א ד"ה אביי) שלפי זה אסור לסמוך סולם לצידי האילן שכאשר עולה בו בשבת נחשב שמשתמש בצדו. אבל אם תוקע יתד בצידי האילן מותר לסמוך סולם עליו משום שהיתד הופך להיות צדי האילן והסולם צדי צדדים.
  וכ"פ השו"ע בסימן שלו (סע יג).
  והוסיף שם הרמ"א בשם האורחות חיים שלגעת באילן מותר אך אסור להזיז אותו.
  ולאור הנ"ל פסק השש"כ (פרק טז אות יז) להתיר שימוש בערסל בשבת כאשר הוא לא מחובר לעץ ממש אלא נקבע במוט שחובר לאילן והאילן חזק ולא מתנועע כאשר הערסל מתנדנד.
  וכש"כ הוא בנידון דידן שהערסל מחובר לפרגולה.
  ויש עוד לדון מצד קושר כאשר הערסל לא מחובר מער"ש.
  מציאותית כדי לקשור ערסל באופן כזה שיחזיק את האדם המתנדנד בו יש לקשור קשר של קיימא האסור בשבת כמו שפסק השו"ע בסימן שיז סעיף א.
  לכן הפתרון הטוב ביותר הוא להבריג טבעות ברזל לפרגולה לפני שבת ולחבר את הערסל עם שאקל, ובכך פתרנו את בעיית הקשירה וחיבור הערסל בשבת לפרגולה.
  ולגבי אוהל, הנה בגמרא בשבת (קלח א) אמרינן שכסא טרסקל, שהוא כסא שמושבו עשוי מעור ועומד על ארבע רגלים, מותר לפותחו בשבת לכתחילה ואין בזה איסור אוהל.
  והטעם כתבו הראשונים (רש"י שם ד"ה אבל מטה, חי' רשב"א ד"ה אלא, ריטב"א ד"ה אהל, ר"ח ד"ה טרסקל ועוד) הוא משום שלא עושה אותו לצורך האויר שתחתיו אלא כדי להשתמש עליו ממש ולכן חשיב אוהל.
  והרמב"ם (שבת פכ"ב הכ"ח) כתב שאע"פ שיעשה תחתיו אוהל אין זו דרך עשיית אוהל לא קבע ולא ארעי.
  וכן פסק השו"ע (סי' שטו סע' ה) שכסא העשוי פרקים מותר לפותחו בשבת לכתחילה.
  לכן גם הערסל שכל השימוש בו הוא עליו ולא מתחתיו, אין בו חשש של עשיית אוהל ומותר לחברו בשבת ע"י שאקל לטבעות הברזל שחיברם מלפני השבת.

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת של בית המדרש לחץ כאן



תגיות: שבת, ערסל, בונה, אוהל, קושר, סימן שטו, אופיר טביב, גבעת אסף, קנין תורה,