האם נשים חייבות בזמן תפילה?

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב אופיר טביב

  שאלה: האם נשים מחוייבות בזמן תפילה?

   

  תשובה: 

  שלום וברכה.

  מעיקר הדין אשה מחוייבת בתפילה, ולכן חייבת גם בדיני התפילה השונים ובכלל זאת זמן התפילה.
  לכן אם עברו ארבע שעות ולא התפללה שחרית, לכתחילה תמתין ותתפלל מנחה. אם אינה יכולה רשאית להתפלל שחרית עד חצות. ולמעשה מנהג הרבה נשים שלא להתפלל כלל אלא לומר ברכות השחר (יוצאת ידי חובה לפי שיש בהם שבח בקשה והודאה), ויש להן על מה לסמוך.

   

  באור והרחבה:

  יש לחלק בין דין חיוב תפילה לנשים לבין חיובן בזמני התפילה.

  לגבי חיוב בתפילה, דעת הרמב"ם (הל' תפילה פ"א ה"א) שיש מצוות עשה מהתורה להתפלל בכל יום. אך זמני התפילה ונוסחתה הן מדרבנן.
  לעומתו הרמב"ן (השגות לספר המצוות מצוה ה') סובר שמצוות התפילה היא מדרבנן.

  ובמשנה בברכות (כ':) שנינו שאשה חייבת בתפילה ונחלקו הראשונים לפי גירסת הגמרא משום מה הן חייבות האם משום שתפילה היא רחמים וחיובה הוא מדרבנן או שהיא מצות עשה אך שלא הזמן גרמא.

  השו"ע באו'ח סימן ק"ו סעיף ב פסק שנשים חייבות בתפילה משום שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא. (וכ"ה ברמב"ם שם הלכה ב').

  והמג"א (סימן קו סק"ב) כתב שלכן חייבת רק בתפילה אחת ובאיזה נוסח שתרצה. ולכן יש נשים שלא נהגו להתפלל באופן תמידי משום שמדאורייתא יוצאות יד"ח התפילה בברכות השחר.

  וזה הוא ביחס לעיקר דין חיוב בתפילה.

  אך ברגע שאשה כבר מתפללת היא מחוייבת לזמני התפילה.
  ולכן לכתחילה אם מתפללת שחרית יש לה להתפלל עד ארבע שעות. ואם לא הספיקה, עדיף שתתפלל תפילת מנחה.
  ובספר הליכות שלמה לגרש"ז אוירבך זצ"ל (פ"ח סעיף מ"ב) כתב שנשים המתפללות עד חצות יש להן על מה שיסמוכו, אך עדיף שלא יעשו כן משום המחלוקת הנ"ל.
  ולהרחבה בענין חובת האשה בתפילה עיין בפסקי תשובות (חלק א סימן קו סעיף ב).

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת של בית המדרש לחץ כאןתגיות: תפילה, זמן תפילה, נשים, תפילת נשים, או"ח, סימן קו, הרב אופיר טביב, קנין תורה, שו"ת, ,