טלטול טלפון בכיס בשבת לצורך מוצאי שבת

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: אני רוצה לקחת איתי את הטלפון (מכובה כמובן) בשבת. בגלל שבמוצאי שבת אני יוצא מחוץ לעיר ישר ולא יהיה לי אפשרות לחזור ולאסוף אותו. האם מותר לי לשים בכיס של המכנסים בערב שבת? האם לשים אוכל בכיס יעזור?

   

  תשובה: לענ"ד אסור.

   

  הסבר: בשאלה שלפנינו יש שני נידונים שונים. הראשון טלטול מוקצה והשני הכנה משבת לחול, ואפילו אם נפתור את הבעיה של מוקצה, בעיית הכנה תשאר.

  לעניין טלטול מוקצה – כיס תפור בבגד (ככיסי המכנסיים, ושלא ככיס החולצה שהוא ממש חלק מהבגד) לא נחשב חלק מהבגד ומוקצה המונח בו לא הופך את הבגד לבסיס לדבר האסור. עם זאת לכתחילה צריך לנער את המוקצה מהכיס בערב שבת (עי' משנה ברורה סי' שי ס"ק כט-ל).

  ואפילו אם נאמר שגם אם לא ניער הבגד  לא נאסר בלבישה מדין מוקצה, ואפילו אם יניח בכיס גם דבר היתר כפי שכתבת בשאלה, סוף סוף יש כאן הכנה משבת לחול, כפי שביאר זאת הציץ אליעזר (יט סי' יד): "ואשיבנו דההכנה בכאן בשבת מתבטאת לא בנתינת רגלו בתוך המנעל, אלא בההליכה בזה בשבת אל הכותל המערבי, דהליכה זאת היא מפני שמוביל בנעל את כרטיס הנסיעה שלו שתהא מוכנה לו לשם חזרה במוצש"ק באמצעותה, ואילולא כן לא היה הולך בשבת לכוה"מ, ויוצא איפוא שפיר שיש כאן הכנה בשבת לצורך מוצש"ק בלבד, כי לשבת גופיה אין לו צורך בהולכת הכרטיס" (הוא נשאל לגבי הולכת כרטיסיה בנעל).

  ולדעת הציץ אליעזר (שם וגם בחלק יד סי' לז) יש בזה גם טלטול מוקצה (עכ"פ טלטול מן הצד שאסור לצורך המוקצה).

  ואמנם בילקוט יוסף (סי' שח סע' ג הערה לח) כתב: "ומ"ש בציץ אליעזר חי"ט (סי' יד) לאסור בזה גם כשנותנה במנעלו מער"ש משום איסור הכנה, אין זה מוכרח כלל, ויש להשיב על דבריו. ולכן כשיש עירוב המיקל יש לו על מה שיסמוך". אבל לא ראיתי למה לא דברי הציץ אליעזר לא מוכרחים ומה יש לדחות בדבריו.

  לכן לענ"ד אסור כדעת הציץ אליעזר. הרוצה לסמוך להקל כדעת הילקוט יוסף ודאי רשאי.

  אם מקלים כילקוט יוסף, ודאי שעדיף לשים בתיק עם עוד דברים ובכיס סגור בו (כך שאי אפשר לנער ולהפיל).:   א. מצד ההרגשה של שבת ושל המוקצה בכיס.

  ב. מצד טלטול מוקצה- כך מטלטלים בסיס לדבר האסור והמותר וזה קל הרבה יותר.

  בתיק צריכים להיות גם דברים מותרים שאותם צריך במהלך השבת (כגון בקבוק מים, פרי, חטיף וכדומה).

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאןתגיות: שבת, טלטול פלאפון בשבת, הכנה, מוקצה, כיס, גבעת אסף, קנין תורה, הרב ינון קליין,