שכח להגיד ותן טל ומטר במוצאי שבת

הרב ינון קליין שליט"א

  השאלה נשאלה בבית ההוראה בוואטסאפ של בית המדרש.

  להצטרפות לקבוצה לחץ כאן

   

  שאלה: שכחתי להגיד בערבית טל ומטר וחזרתי שוב על תפילת עמידה. בשתי הפעמים אמרתי אתה חוננתנו. האם עשיתי כדין שאמרתי אתה חוננתנו גם בפעם השנייה? במידה ולא - האם זה נחשב הפסק וצריך להתפלל עמידה בפעם השלישית?
  תודה רבה.

   

  תשובה:

  לא היית צריך לחזור על אתה חוננתו. למרות זאת זה לא הפסק ולא צריך להתפלל פעם שלישית

   

  ביאור (תודה לרב אייל שמאי שכתב את התשובה יחד איתי):

  א. בפשט הדברים "אתה חוננתנו" בערבית של מוצ"ש היא מטבע התפילה, אולם יש מהאחרונים הסבורים שזה לא חלק מהתפילה, אלא שישנו חיוב להבדיל בתפילה (חידושי הגר"ח על הש"ס ברכות כו עמוד ב. הליכות שלמה תפילה פ"ה הלכה ב).

   

  ב. לכן כתב הגרש"ז אויערבך בדרך "אפשר" (שש"כ פרק נח הערה כח) שיתכן שכששכח ותן טל ומטר בערבית של מוצ"ש אינו צריך להבדיל ולומר "אתה חוננתנו" בתפילה השניה, כיון שכשהבדיל בראשונה כבר הותר לו לעשות מלאכה.

   

  ג. והביאו בשם הגאון הרב נחמן כהנא גאב"ד ספינקא, בספרו "ארחות חיים" (סימן קח ס"ק י) שהיה לו פשוט שכאשר שכח "ותן טל ומטר" או "המלך הקדוש" בעשרת ימי תשובה, אינו צריך לחזור ולהבדיל.

   

  ד. עם זאת, ההבדלה בתפילה השניה לא נחשבת להפסק.

  בשו"ע (סי' קח סע' י) נפסק: "טעה ולא התפלל מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתים של חול... ואם הבדיל בשתיהן... יצא". ועוד פסק השו"ע (שם סע' יב) שמי שטעה והזכיר מארע שאר ימים בתפילה שלא בזמנה, לא הוי הפסקה. והמשנה ברורה (ס"ק לח) כתה שהרבה אחרונים חלקו על השו"ע בזה שכן להגיד, לדוגמא, ביום רגיל יעלה ויבוא, זה שקר. "אבל אם לא אמר שקר, כגון שאמר זכרנו לחיים ולא אמר כתבנו, או הבדלה בחונן הדעת, שמזכיר מה שחנן לו ה' יתברך לב להבין ולהבדיל, וזה שייך בכל השנה לתת תודה לה' יתברך שחלק לו לב להבין  ומדע לידע... לא הוי שקר" וזה לא נחשב להפסק בתפילה.