טלטול מזגן נייד ביום הכיפורים

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: מותר לטלטל ביום כיפור מזגן נייד כדי לנעול אותו בתוך הבית כנסת בסיום התפילה?

  תשובה: השו"ע בסימן תריא סע' ב פסק שמה שאסור לטלטל בשבת אסור לטלטל ביום הכיפורים. מזגן נייד הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלו כדי לשמור עליו (שו"ע סי' שח סע' ג: "מחמה לצל דהיינו שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב שם, אסור").

  אמנם, אם יעמידו את המזגן מראש במקום שאחרי התפילה יצטרכו אותו (את המקום) כגון על מדרכה ברחוב, שאנשים צריכים את המדרכה לעבור בה והמזגן מפריע, יהיה מותר לטלטלו שזהו טלטול לצורך מקומו. פתרון נוסף הוא להניח דבר שמותר בטלטול על המזגן, ובאופן זה לטלטל אותו.

  כמבואר בשו"ע סי' שח סע' ה: "יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפי' מחמה לצל ע"י ככר או תינוק". ואע"פ שהמשנה ברורה כתב להחמיר בזה, נראה לענ"ד שעל מנת לאפשר תפילות בטוחות בתקופה זו בה נאלץ להתפלל בחוץ, אפשר לסמוך על המקלים [וראה בשעה"צ שם ס"ק כד שהגר"ז מקל בהפסד מרובה].

  בזה שהמזגן מחובר, יש צד נוסף להיתר, שלחלק מהפוסקים כלי חשמלי שמחובר לשקע נחשב כמחובר לקרקע ואין בו כלל איסור טלטול, הגר"ע יוסף זצ"ל צירף סברה זו כמה פעמים לסברות אחרות להקל.

  לכן נ"ל שהפתרון הטוב ביותר, לרווחא דמילתא, להניח על המזגן הזה משהו שמותר בטלטול, נניח סידור, וככה להכניס אותו.