ציורים על הציצית

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: האם מותר להדפיס על ציצית סמל של הפלוגה? הם רוצים להוסיף בנוסף ציור של נניג'ה עם תפילין או משהו בסגנון.

  תשובה: שלום וברכה, מותר לצייר ולכתוב על ציצית.

  פירוט: טלית קטן במהותו הוא בגד חול לגמרי, ומותר לנהוג בו מנהג חול. רק תשמיש מגונה אסור לעשות בו (משנה ברורה סי' כא ס"ק יב). ולדעת כף החיים (שם ס"ק י) מאחר והיום לבישת הציצית היא רק בשביל המצוה (ולא שיש לנו בגדים בני ארבע כנפות שחייבים, אלא אנחנו מכינים בגד מיוחד שיהיו בו ארבע כנפות כדי לקיים מצות ציצית) יש להחמיר יותר ולהחשיב את הציצית כתשמיש מצוה.

  בין כך ובין כך – כתיבה וסימון סימנים שונים על תשמיש מצוה מותרת. רק לגבי תשמיש קדושה (כגון ספרי קודש) מצאנו שיש איסור לכתוב דברי חול (משנה ברורה סי' קנד ס"ק לא).

  בעיה נוספת שהיה אפשר לחשוב  עליה היא מה שכתב הט"ז (יו"ד סי' קמא ס"ק יד) בשם המרדכי שאין לצייר צורות בעלי חיים בבית הכנסת, שלא יהיה נראה כמשתחוה להם. ולכאורה הוא הדין לנישוק צורות כאלה, שכן נישוק היא צורה של עבודה בע"ז. אבל לענ"ד יש לחלק, שכן בציצית  מנשקים את הפתילות ולא את גוף הבגד, שכן המצוה היא הציצית – גוף הבגד הוא המקום בו מתקיימת המצוה.

  לכן מותר לכתוב או לסמן סימנים שונים על הציצית –כל זמן שלא מדובר בציור מגונה.

  השאלה אם ציור של נינג'ה עם תפילין זה מגונה או לא מעניינת. כנראה זה תלוי במקום בו נמצאים, לי זה נראה לא מתאים, אבל יתכן שלחיילים בצבא זה נראה מכובד, שכן מהות הכבוד ועניינו, נקבע לפי המקום והזמן כמבואר ברמב"ם (פ"ה מהל' תפילה הל' ה).