ברכה על החזרת מזוזה אחרי בדיקה

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: בוקר טוב
  מזוזה שהורידו אותה לכמה ימים לצורך תיקונים וכדומה.
  האם כשמחזירים אותה צריך לברך?

   

  תשובה: בוקר טוב, נפתח בסוף- שיש לברך בכה"ג.


  בדין בדיקת מזוזה ישנם חילוקי דינים:

  א. בספר דעת קדושים להגאון מבוטשאטש (יו"ד סימן רפ"ט ס"ב סק"ד) כתב דבמידה והמזוזה כשרה אי"צ לברך כשקובעה בשנית לאחמ"כ. וכ"פ במנחת יצחק (ח"י סימן צ"ג) ובבא"ח (שנה ב' פרשת כי תבוא (אות ח').

  ב. מאידך בערוה"ש (סימן רפ"ט ס"ד) כתב דדומה דין זה לפושט טליתו ודעתו לחזור ולהתעטף בה (או"ח סימן ח' סי"ד) שפסק הרמ"א שאי"צ לברך. וא"כ ל!"ז להשו"ע יש לברך. אמנם אם החזירה לאחר מספר ימים גם לערוה"ש יש לברך בכה"ג לכו"ע, דהו"ל הפסק והסח הדעת גדולים.

  ג. להגרע"י (יחו"ד ח"ג סימן פ', יבי"א חיו"ד סימן י"ז) אין דין זה דומה לפושט טליתו, ואפילו מחזיר את המזוזה מיד כשהסירה עליו לברך לכו"ע ואף לרמ"א שם. משום שמזוזה שאני שכשמסירה לבודקה אינו יודע אם תהיה כשרה שיוכל להניחה בשנית ולא דמי לטלית. וא"כ נחשב זה לנמלך בדעתו ויש לברך לכו"ע כשמניחה מחדש.

  ה. מכל הנ"ל עכ"פ היינו אומרים שמסירה ליום אחד, שיש כאן ספק ברכות להקל. (עיין פת"ש סימן רפ"ט סק"א), אלא שיש עצה לשהות אחר הבדיקה, זמן מה באופן שנחשב היסח הדעת כיון שעוסק הוא בדברים אחרים, וממילא לכו"ע יש לברך באופן זה. עיין במשנ"ב בסימן ח' שם (סקל"ז) שכתב כן אף לדעת רמ"א (שאינו מצריך לברך) דבאופן זה יש לברך. (וע"ע בביה"ל שם ד"ה י"א).

  ו. במקרה שלנו בלא"ה המזוזה הוסרה למספר ימים, ובשופי יש לברך עליה כאשר מניחה מחדש.

  ז. יש להעיר ולהזכיר שאם קובע לעצמו מברך "לקבוע מזוזה" ואם לאחרים "על קביעת מזוזה". (רמב"ם פי"א מברכות הי"ג, שו"ע יו"ד סימן רפ"ט ס"א).תגיות: מזוזה, ברכה על מזוזה, בדיקת מזוזה, הרב אייל שמאי, גבעת אסף, קניית תורה ,