כיוון העמידה בקידוש לבנה

הרב ינון קליין שליט"א

    שאלה: מה מקור לכך שהרבה נוהגים להגיד קידוש לבנה בכיון ירושלים ולא לפנות ללבנה עצמה הרי הפוך  שדומה קידוש לבנה לקבלת פני שכינה ולא מקבילים עם הגב?

    תשובה: בסדור אוצר התפלות כתוב לפנות למזרח. כנראה כוונתו כי ירושלים היתה במזרחם.

    אבל, מהשו"ע והאחרונים בסימן תכו, די פשוט כפי שכתבת, שאומרים לכיוון הלבנה. וכך מוכח מהמשנה ברורה (ס"ק יד) שכתב: "וכתבו האחרונים דיזהר מאוד שלא יכרע ברכיו לרקוד דלא יהא נראה ככורע ללבנה אלא יסמוך על אצבעות רגליו וירקוד". והרי אם לא פונים ללבנה, אין חשש כזה (ומו"ר הגר"א שפירא זצ"ל נהג גם כן לפנות לכיוון הלבנה).