מספר כריכות התפילין על היד

הרב ינון קליין שליט"א

   

  שאלה זו נשאלה בקבוצת הוואטסאפ של בית המדרש

  להצטרפות לקבוצה לחץ כאן

   

  שאלה:

  שאל אותי שבוע שעבר נער  בר מצווה: למה כורכים 7 סיבובים על האמה?

  תשובה:

  מצאתי שלשה טעמים:

  א. מאחר ותפילין של יד הם כנגד מידת המלכות, הכריכות הם כנגד (אסתר ב ט): "שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך" (של"ה מסכת חולין ד"ה ומיד אחר קשירת). בפירוש 'עטרת משה' על ספר מצות תפילין לשל"ה הקדוש, כתב בהערה (פרק ב אות מט עמ' קלט): "אל יפלא בעיניך שסוד שבע הכריכות הוא בסוד שבע הנערות, וכעין זה מצינו בגמרא (מגילה כג א) ששאלו זה שקוראים בס"ת בשבת שבעה קרואים כנגד מי תקנום ותירצו כנגד שבעה רואי פני המלך. ופירש רש"י: שבעה הם כדכתיב שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך". ואולם בתוס' הקשו דקשה לומר שתקנו חכמים כנגד ענינו של אותו רשע (אחשורוש), עיין שם. ויש ליישב לפי מה שכתב השל"ה שכל 'מלך' לבד שהוזכר במגילה הכוונה למלכו של עולם, ובשני פסוקים הנ"ח הוזכר 'מלך' לבד, 'מבית המלך' 'רואי פני המלך'. והריטב"א הסביר דברי רש"י: והנכון דלאו כנגד מנויים אלו תקנום אלא כנגד אותם כנגדם במרום, דמלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא וזה האמת עכ"ל. וכמו שכתוב בזהר (שיר השירים עמ' מח) שהם שבע מלאכים המקשטים את המלכות, ואלו הם: מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל, צדקיאל, יופיאל, רזיאל".

  ב. כנגד שבע תיבות שבפסוק (תהלים קמה טז): "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" (ערוך השלחן סי' כז סע' יט). הכוונה בזה היא שמאחר והפרנסה היא ממנו, ובשבילו כביכול, בשביל שנוכל לעובדו. והידיים הם כלי המעשה, בהם מתפרנסים - לכן אנו כורכים שבע פעמים כנגד המילים בפסוק שהוא תפילה על הפרנסה.

  ג. כנגד שבע תיבות שבפסוק (דברים ד ד): "ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום" (פירוש עטרת משה על ספר מצות תפילין לשל"ה הקדוש, פרק ד אות טו). מצוות תפילין מבטאת את הדבקות שלנו בו, כלשון החת"ס (שו"ת או"ח סי' קפב) "שמֵחֹק אוהבים לישא כל אחד חותם אהבת חברו על עצמו".תגיות: תפילין, למה כורכים שבע פעמים על היד?, שבע כריכות, תפילין של יד, הרב ינון קליין,