אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו בבית האבל

הרב ינון קליין שליט"א

    שאלה: האם אומרים אלקינו ואלוקי אבותינו וכו', בבית האבל כאשר הכהנים באבל?

    תשובה: יש מחלוקת מנהגים בשאלה האם אבל נושא כפיו והאם יש נשיאת כפיים בבית האבל (עי' ב"י סי' קכח סע' מג ושו"ע ואחרונים – משנ"ב וכה"ח. שבט הלוי ח"א סי' מג. יביע אומר ח"ד יו"ד סי' לב. גשר החיים פרק כ. בן איש חי תצוה סע' כג). בשיירי כנסת הגדולה (או"ח, הגהות הטור סי' תקנט אות יא. והגהות ב"י סי' קכח אות כו) כתב שאמירת אלקינו ואלוקינו אבותינו תלויה בזה. אם במידה והיו כהנים היו אומרים ברכת כהנים, אומרים אלוקינו אם אין כהנים. אבל אם גם כשיש שם כהנים שם לא אומרים ברכת כהנים, גם לא אומרים אלוהינו וכו'.

    ונחלקו האחרונים האם לומר בכלל אלוקינו ואלוקי אבותינו בבית אבל (כשאין שם כהנים). לדעת הנודע ביהודה (דגול מרבבה סי' קכז) אומרים, ותלמידו בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סי' נ) חיזק את דבריו.  מאידך, הגאון רבי עקיבא איגר (סי' קלא) הביא מדברי התניא רבתי (סי' סח) שמסתבר לא לומר, מאחר ואבלות היא כמו תשעה באב (אמנם, עי' שו"ת מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון סי' קצט, שיש חילוק בין תשעה באב שכל הכהנים אבלים לאבלות שרק חלקם אבל).

    הכרעת המשנה ברורה (סי' קכא ס"ק ו)שלא יאמרו אלוקינו וכו' בבית האבל. ובנידון שלנו פשוט שלא יאמרו שהרי מנהגם שלא נושאים כפיים בבית האבל (כפי שכתב שיירי כנסת הגדולה הנ"ל).תגיות: ברכת כהנים, בית האבל, ברכנו בברכה המשולשת, סימן קכח, הרב ינון קליין, גבעת אסף, הלכתא, קניין תורה,