משניות מסכת שבת פרק ו

משניות ה - ז

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ו


  משנה ה
  יוצאה אשה בחוטי שער בין משלה בין משל חבירתה בין משל בהמה ובטוטפת ובסנבוטין בזמן שהן תפורין בכבול ובפאה נכרית לחצר במוך שבאזנה ובמוך שבסנדלה ובמוך שהתקינה לנדתה בפילפל ובגרגיר מלח ובכל דבר שתתן לתוך פיה ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת ואם נפל לא תחזיר שן תותבת ושן של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרים.


  משנה ו
  יוצאה בסלע שעל הצינית הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקיסמין שבאזניהם ערביות יוצאות רעולות ומדיות פרופות וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווה.

   
  משנה ז
  פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע ובלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבת

   

  לשיעור הקודם         לשיעור הבא
תגיות: משניות שבת, במה אשה יוצאה, רשות הרבים, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף,