סדר חליצת נעליים לאטר

האם יש הבדל בסדר חליצת הנעליים של איטר יד?

הרב גיורא ברנר שליט"א

  שאלה: אני איטר יד (שמאלי), כיצד עליי לחלוץ נעליים? בסדר רגיל- שמאל ואחר כך ימין או הפוך?

  תשובה:

  לגבי לבישת הנעליים כתב בשע"ת (סי' ב ס"ק ג) "ובבכור שור דף קיא כתב ולענין נעילת מנעל אם הוא איטר רגל וכש"כ איטר יד ורגל ינעול של ימין כל אדם תחלה וגם יקשרנו דהוא שמאל דידיה ואח"כ ינעול ויקשור בשמאל של כל אדם" ודברי הבכור שור הובאו להלכה גם במשנ"ב (ס"ק ו) [ויש לעורר דלכאורה הייתה למשנ"ב גירסה מעט שונה בשע"ת וכבר העירו בזה בשו"ת מנח"י (ח"י סי' א) ועו"א עי"ש ואכמ"ל.]

  ומבואר שלעניין לבישה שווה לכל אדם, ורק לעניין קשירה במה שקושר תחילה שמאל שלו (שהיא ימין כל אדם והיא מקום הנחת תפילין שלו) אינו נידון ככל העולם. וממילא י"ל דגם בחליצה אם יש עניין מיוחד למי שאינו איטר יהיה גם דין איטר כמותו, ולגבי התרת הקשר אם יהיה דין מיוחד במי שאינו איטר אזי באיטר יהיה הדין הפך ממנו.

  ועיינתי בזה ומצאתי ממש כדברינו דהנה לגבי חליצת הנעליים בכל אדם כתב השו"ע (שם סע' ה) "כשחולץ מנעליו, חולץ של שמאל תחלה" ובמשנ"ב (ס"ק ח) כתב שטעם הדבר משום שהוא כבודה של ימין.

  ובשו"ת אז נדברו (ח"ה סי' כו) כתב שלגבי התרת הקשר אין עניין כמו בקשירה ולכן גם יתיר קשר של שמאל תחילה (וממילא צ"ל לפי דבריו שגם איטר יתיר של שמאל תחילה). ולעומתו כתב בשו"ת באר משה (ח"ב סי' ג) שגם בהתרת הקשר יש עניין בסדר ההתרה ולכן מי שאינו איטר יתיר של ימין תחילה ואח"כ יתיר של שמאל ואח"כ יחלוץ נעל שמאל ואח"כ נעל ימין, ומי שאיטר יתיר ויחלוץ של שמאל תחילה ואח"כ יתיר ויחלוץ ימין.

  ויוצא מזה דדוקא במי שאינו איטר באנו למחלוקת האחרונים אם יתיר שמאל תחילה או ימין תחילה אמנם באיטר מוסכם לכו"ע שיתיר של שמאל ואח"כ יחלוץ שמאל ואח"כ יתיר ימין ויחלוץ ימין.תגיות: חליצת נעליים, נעילת נעליים, ימין, שמאל, קשר, תפילין, איטר, ,