'אל מלך נאמן' כשיש מניין

יחיד שמתפלל לאט יותר מהמניין, האם יאמר 'אל מלך נאמן' לפני קריאת שמע?

הרב גיורא ברנר שליט"א

  שאלה:

  כאשר אני מתפלל במניין קורה הרבה פעמים שהמניין מסיים לקרוא קריאת שמע לפני שאני מתחיל, כי אני מתפלל לאט יותר. האם צריך לומר קודם ק"ש 'א-ל מלך נאמן'.

  תשובה:

  כתב בשע"ת (סי' סא ס"ק ב) "...וכתב בסדר היום מי שלא השלים ק"ש וכבר הקדים הש"ץ וסיים יותר טוב שיעמוד במקום שהוא וישתוק וישמע לש"ץ כשחוזר ה' אלקיכם אמת ואח"כ יגמור הק"ש ויועיל לו כיון שהוא עומד בתוך ק"ש וזה עדיף טפי מלכוון בט"ו וו"ין ע"ש ובש"צ כתב בשם מטה יהודה שכתב שמה שמכוון לשמוע מהש"ץ באמצע ק"ש לא הו"ל כקורא למפרע רק לענין שיצא ידי חובתו אבל לא לענין דחשיב הפסק ומה ששומע מפי הש"ץ לא הוי כקורא בעצמו, אלא יוצא י"ח מה שמוטל עליו בחיוב להשלים רמ"ח תיבות והוא קורא ק"ש כסדרו וכ"כ במאמר מרדכי ע"ש". וכעין זה כתב גם במגן גיבורים (אלף המגן סי' סא ס"ק ה) בשם סדר היום.

  ונלמד מדברי השע"ת שדווקא אם יכול לשמוע אמירת 'ה' אלקיכם אמת' מהש"ץ כשהוא עצמו נמצא באמצע אמירת ק"ש מועיל לו, וממילא מובן שאם כשהוא אומר ק"ש כבר סיימו הציבור לא מועיל לו אמירת החזן 'ה' א-לקיכם אמת' (וכ"ש אם לא שמע כלל את החזן אומר 'ה' אלקיכם אמת') וממילא ע"פ פסק הרמ"א יאמר 'א-ל מלך נאמן' (וכיון ששאלת ע"פ מנהגנו כהרמ"א אינני רואה צורך לכתוב בעניין עצם המחלוקת אם לומר 'א-ל מלך נאמן').

  וכן מצאתי בשו"ת מנחת דוד (ח"א סי' צד ס"ק א) שכתב ג"כ כנ"ל שבכה"ג שכשהוא מתחיל ק"ש הצבור כבר סיימו לאומרו, יאמר 'א-ל מלך נאמן'. וע"ע שו"ת משנ"ה (ח"א סי' יא) ושו"ת רבבות אפרים (ח"א סי' נו).תגיות: קריאת שמע, אל מלך נאמן, מניין, יחיד, בית מדרש גבעת אסף, תפילה, שערי תשובה, הרב גיורא ברנר, ה' אלוקיכם אמת, ,