בישול קלי בישול בכלי שלישי

הרב גיורא ברנר שליט"א

  שאלה: האם נכון הוא הכלל שכלי שלישי אינו מבשל כלל וניתן לסמוך על כלל זה למעשה?

  תשובה: עיין בתשובה שבקובץ המצורף.

  מסקנת הדברים היא:

  שאין מקור מוכרח להישען עליו לטענה שאין כלל בישול בכלי שלישי, שהרי ראינו בהדיא ביראים ובב"ח שכתבו שכלי שלישי מבשל.

  וכמו"כ ראינו מה שרצו ללמוד מהתוס' ומהב"י ומהמג"א, לכאו' אין זה כוונת דבריהם ואין כל ראיה מוכרחת מדבריהם לשיטה לפיה אין בישול בכלי שלישי (ומדברי התוס' אף נראה ראיה להיפך וכנ"ל). ואפי' מדברי הפרמ"ג הראנו שניתן לכאו' לבארו אחרת כך שגם מדבריו אין סעד מוכרח לשיטת האגר"מ והחזו"ע.

  וממילא נלענ"ד שאף בכלי שלישי יש לבדוק, ואם המאכל הוא כזה שישנו חשש סביר שפעולת הבישול תתבצע בו בכלי שלישי אין להקל להתירו, וביחוד בנ"ד שהוא חשש איסור סקילה.

  והשי"ת יצילנו משגיאות ויזכנו לכוון לאמיתתה של  תורה.

  גיורא ברנר-רחובותתגיות: כלי שלישי, סימן שיח, קלי בישול, הרב גיורא ברנר, בית מדרש הלכתא, אגרות משה, שמירת שבת כהלכתה,