ריבוי בשיעורים

מחלוקת הראשונים דאו' או דרבנן, והגדרת ריבוי בשיעורים.

הרב ינון קליין שליט"א