פתיחה להלכות תפילין

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  א. פתיחה להלכות תפילין- מעלת המצוה

  למצוות תפילין מעלות גדולות:

  א. שקולה כנגד כל התורה1- "שאין לך גדול בכל המצוות שבתורה כמצות תפילין, שהוקשה על התורה כולה לתפילין, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, שנאמר: למען תהיה תורת ה' בפיך". (תשובות הגאונים, שערי תשובה סי' קנג)

  ב. סגולה לאריכות ימים2-  "שכל המניחם מאריך ימים, שנאמר: ה' עליהם יחיו" (מנחות מד א).

  ג. זכות לעולם הבא ומחילת עוונות3- "אמר רבא כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן העולם הבא". לא זו אף זו, אביי מבטיח שלא תשלוט בו אש הגיהנום, ורב פפא מבטיח שכל עוונותיו נמחלים (טור סי' לז).

  ד. זכות לירושת ארץ ישראל4- "כדתני דבי רבי ישמעאל: עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ" (קידושין לז ב).

  ה. נותנת עוז לישראל5- "ומנין שהתפילין עוז הם לישראל? דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש" (ברכות ו א).

   

  ב. פתיחה להלכות תפילין- מהות המצוה

  במהות המצווה יש מספר עניינים:

  א. שמירה מהיצר הרע6- כתוב בספר החינוך (מצוה תכא): "לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר התאוות... אם לא שהנפש שחננו האל תמנענו לפי כחה מן החטא... ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקודש, וציוונו להעמיד שומרים גבורים סביב לה (לנפש), והם שנצטוינו לבל נפסיק דברי תורה מפינו יומם ולילה, ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו ומזוזה בפתחינו והתפילין בידינו ובראשינו, והכל להזכירנו למען נחדל מעושק ידינו ולא נתור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות לבנו"

  ב. זכרון יסודות האמונה- כתוב בספר החינוך (מצוה תכב): "והענין בארבע פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת מלכות שמים ואחדות השם, וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת השם בתחתונים, ואלה הם יסודות דת יהודית. ולכן נצטוינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו, כי שני אלה האברים יאמרו חכמי הטבע שהן משכן השכל, ובהניחנו עליהם דברים אלו לזכרון נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי השם ונזכה לחיי עד".

  ג. תזכורת לאהבת ה'- כתב הסמ"ק (מצוה קנג): "ומצוה גדולה יש בתפילין שהן אות כמו מילה ושבת ומזכירין לאהוב את הקדוש ברוך הוא תפילין של יד לאוהבו בכל לבו שהן כנגדו ותפילין של ראש לאוהבו בכל נפש שהן כנגד עיקר הנפש".

  ד. התעוררות כל החושים לעבודת ה'7- האליה רבא ביאר שהתפילין מכוונים כנגד כל החושים- יד, חוש המישוש. ראש- ארבע חושים, ראייה, שמיעה, הרחה, טעימה.

   

  המספרים מציינים לדף מקורות והערות המצורף