האם יין לבן ומבושל כשרים לקידוש? סדר הקידוש על חלות

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

   

  א. מותר לקדש על כל סוגי היינות: אדום ולבן, מבושל ומיץ ענבים. ומצווה להדר על יין אדום.

  ב. אם אין יין לקידוש מקדשים על הפת. את הפסוקים אומרים כשהחלות מכוסות, מגלים את החלות ומברכים המוציא, מכסים אותן שנית ומברכים את ברכת הקידוש.

   

  א. היין הראוי לקידוש

  כלל בדיני יין לקידוש: "אמר רב: אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי מזבח".

  ההלכה היא שמותר לקדש על כל סוגי היינות, אדום ולבן. אלא שיש הידור ביין אדום, מפני שבגמרא נאמר שסתם יין הוא אדום ולשיטת חלק מהראשונים יין לבן פסול לקידוש. ואע"פ שלהלכה יין לבן כשר, מצוה להדר ביין אדום1.

  יין מפוסטר - נחלקו הראשונים האם ניתן לקדש על יין מבושל (והאם ברכתו הגפן או שהכל). לשיטת הרמב"ם ועוד ראשונים ברכתו שהכל. מאידך, המגיד משנה כתב שהסכימו הראשונים שברכתו הגפן, לפי שהבישול משביח את טעם היין ולא פוגם אותו. להלכה פסק השו"ע שברכתו גפן ושניתן לקדש עליו. לשיטת רמ"א עדיף לקדש עליו כי ביין מבושל אין חשש יין נסך2.

  מיץ ענבים- מאחר ויין מגיתו כשר לניסוך על גבי המזבח, גם מיץ ענבים כשר לקידוש3.

   

  ב. קידוש בלי יין

  מי שאין לו יין בליל שבת, יקדש על הפת4.

  סדר הקידוש במקרה זה הוא: נטילת ידיים לכל המשתתפים בסעודה. אחר כך אמירת 'ויכולו' כאשר החלות מכוסות וידיו של המקדש מונחות על הכיסוי. לאחר אמירת הפסוקים מגלים את החלות ומברכים המוציא ואז מכסים אותן שוב ומברכים את ברכת הקידוש. טוב להגביה את החלות בזמן אמירת ברכת הקידוש. אחרי ברכת הקידוש, יבצע את החלות ויאכל לפחות כזית בכדי אכילת פרס5.

   

  המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורףתגיות: שבת, קידוש, חלות, קידוש על חלות, האם מותר לקדש על מיץ ענבים?, קידוש על יין לבן, קידוש על יין מפוסטר, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית, סימן רעא,