עשיית מלאכה אחרי הדלקת נרות

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. איש שאשתו הדליקה נרות וקבלה שבת, לא קיבל שבת ומותר בעשיית מלאכה.

  ב. אישה שבעלה קיבל שבת בתפילה - לדעת האגרות משה והגר"ע יוסף לא קיבלה שבת. לדעת השבט הלוי קבלה שבת.

  ג. מותר ליהודי שקיבל שבת לומר לחברו שעדיין לא קיבל לעשות עבורו מלאכה. וכן הדין במוצאי שבת.

  א. עשיית מלאכה אחרי הדלקת נרות

  כפי שכבר למדנו בעבר, בהדלקת נרות מקבלים שבת. לכן אישה שהדליקה נרות אסורה בעשיית מלאכה.

  איש שאשתו הדליקה נרות וכן שאר בני הבית, מותרים בעשיית מלאכה, מפני שקבלת שבת של האישה לא משפיעה עליהם1.

  אישה שבעלה קיבל שבת מוקדם בתפילה, יש אומרים שאינה נגררת אחריו ומותרת בעשיית מלאכה, ולכן יכולה להדליק נרות בשעת הדלקת נרות הרגילה. ויש אומרים שנגררת אחריו ואסורה בעשיית מלאכה ולכן עליה להדליק נרות שבת לפני שהוא מתפלל.

  להלכה - לשיטת האגרות משה והגר"ע יוסף זצ"ל מותרת בעשיית מלאכה. לשיטת הגר"ש וואזנר זצ"ל אסורה2.

  ב. עשיית מלאכה עבור מי שקיבל שבת, ע"י מי שלא קיבל

  מותר ליהודי שקיבל שבת לומר לחברו שעדיין לא קיבל שיעשה עבורו מלאכה, מפני שאין איסור אמירה כשלחברו מותרת עשיית המלאכה. כל זה בתנאי שיש שהות רבה עד בין השמשות. בסמוך לבין השמשות מן הסתם רוב בני העיר קבלו שבת, וגם חברו אסור בעשיית מלאכה.

  וכן במוצאי שבת - יהודי שעדיין לא הוציא שבת, יכול לבקש מחברו שהוציא שבת לעשות עבורו מלאכה3.תגיות: הדלקת נרות, אמירה לישראל, קבלת שבת, עשיית מלאכה אחרי הדלקת נרות, אשה שבעלה קיבל שבת, האם מותר לבקש מחברו שהוציא שבת שיעשה עבורו מלאכה, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית,