היין הטוב לארבע כוסות

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. כל יין שכשר לנסכים כשר לקידוש ולארבע כוסות, ובכלל זה גם יין לבן.

  ב. עם זאת, ישנה עדיפות ליין אדום, זכר לדם בני ישראל שהרגו המצרים. למרות זאת, אם היין הלבן משובח יותר או טעים יותר יש להעדיפו על יין אדום.

  ג. מותר לשתות מץ ענבים לארבע כוסות אע"פ שאינו משמח.

   

  א. יין לבן או אדום לארבע כוסות?

  חז"ל תקנו לשתות בליל הסדר ארבע כוסות של יין, מטעמים שונים. הידוע שבהם הוא הטעם שהכוסות נתקנו כנגד ארבע לשונות של גאולה: 'והוצאתי', 'והצלתי', 'וגאלתי', 'ולקחתי'1.

  האם יש העדפה לסוג יין מסוים, או שכל יין כשר לארבע כוסות?

  בדיני קידוש בשבת כתוב בגמרא שמותר לקדש על כל יין שראוי לניסוך על גבי המזבח. לכן גם יין אדום וגם יין לבן כשרים לקידוש, וכן לארבע כוסות. וכתב רמ"א שאם היין הלבן משובח מהאדום יש לקחת אותו.

  אלא שיש עניין לקחת דווקא יין אדום, זכר לדם בני ישראל שהרגו המצרים, כמו שכתוב במדרש (שמות רבה פרשה א, מא) שהיה פרעה שוחט בני ישראל. ומי שמעדיף את טעמו של יין לבן, צריך לקחת יין לבן לארבע כוסות 2.

   

  ב. מיץ ענבים לארבע כוסות

  בברייתא כתוב "ושמחת בחגך, במה משמחם? ביין". כלומר, יש מצווה לשתות יין ביו"ט על מנת להרבות בשמחה.

  יש שלמדו מזה שאין לשתות מיץ ענבים לארבע כוסות, שהרי אין בו אלכוהול והוא לא משמח. אמנם פוסקים אחרים דחו את דבריהם, ופירשו שאכן לכתחילה ראוי וטוב לשתות יין ולא מיץ ענבים, על מנת להרבות שמחה. אולם מי שקשה לו לשתות יין והדבר יגרום לו צער, יכול לשתות מיץ ענבים לארבע כוסות3.תגיות: ארבע כוסות, מיץ ענבים לארבע כוסות, פסח, ליל הסדר, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית,