חיוב נשים בהסבה ובסיפור יציאת בצרים

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  * לקראת חג הפסח הקרב ובא, נעסוק בשבועות הקרובים בהלכות ליל הסדר.

  * מוזמנים להצטרף לישיבת בין הזמנים בבית מדרשינו- פרטים באתר.

   

  עיקרי ההלכות

  א. מנהג האשכנזים שנשים אינן מסבות בליל הסדר. מנהג רוב הספרדים שנשים מסיבות.

  ב. אישה שמנהגה שלא להסב, וברצונה להסב- מותר לה לעשות זאת.

  ג. נשים חייבות במצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, ולכן צריכות לומר או לשמוע את כל ההגדה.

   

  א. האם נשים צריכות להסב בליל הסדר?

  דרכים רבות תקנו חז"ל לסמל את חירותנו בליל הסדר. אחת מהם היא ההסבה, כלומר אכילה ושתייה כדרך בני חורין בימיהם.

  יש ראשונים הסוברים שמאחר ובזמנינו אין דרכם של בני חורין להסב, אין חייבים להסב בליל הסדר. אמנם, להלכה דעת רוב הראשונים שיש חובה להסב גם בזמן הזה.

  האם נשים חייבות להסב? במשנה כתוב שאשה פטורה מהסבה. הראשונים הסבירו זאת בשתי דרכים: או שאין דרכן להסב, או שמאחר ובימיהם האישה הייתה כפופה לבעלה, פטורה מהסבה.

  נפקא מינא לחיוב נשים כיום. על פי הטעם הראשון אין צריכות להסב, אך על פי הטעם השני נשים חייבות בהסבה.

  להלכה, מנהג האשכנזים שנשים לא יסבו, ומנהג רוב הספרדים שנשים יסבו. עם זאת, גם על פי האשכנזים אין איסור לאישה  להסב.

  על פי כל השיטות, יש לשבת בכיסאות נוחים ולא על גבי שרפרף וכדומה1.

   

  ב. חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים

  המצווה המרכזית בליל הסדר היא מצוות סיפור יציאת מצרים- "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

  מצווה זו היא מצוות עשה שהזמן גרמא, לכן לכאורה נשים פטורות.

  עם זאת, פוסקים רבים סוברים שנשים חייבות במצוות סיפור יציאת מדאורייתא (ויש אומרים מדרבנן), משני טעמים:

  1. התורה הקישה את איסור אכילת החמץ (בו נשים חייבות) למצוות אכילת מצה, ללמד שחייבות גם בה, והוא הדין לכל המצוות בליל הסדר.
  2. מאחר וחייבות במצה, חייבות בהגדה, שהרי המצה היא 'לחם עוני'- שעונים עליו דברים הרבה, כלומר, אכילת המצה באה יחד עם חובת הספור2.


תגיות: ליל הסדר, חובת הנשים, הסבה, אשה צריכה להסב, סיפור יציאת מצרים, אף הן היו באותו נס, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף,